کلیدواژه‌ها = مشروعیت
تأملی بر مبانی مشروعیت نظام سیاسی

دوره 48، شماره 2، تیر 1397، صفحه 327-346

10.22059/jpq.2018.207726.1006815

سید محمدعلی حسینی زاده


مقایسة مبانی مشروعیت در دولت‌های هخامنشی و ساسانی

دوره 46، شماره 3، مهر 1395، صفحه 797-815

10.22059/jpq.2016.59184

احمد نقیب زاده؛ امیر محمد ایزدی


دولت‌سازی در افغانستان در رهیافت واقع‌گرایی ساختارگرا

دوره 44، شماره 3، مهر 1393، صفحه 547-564

10.22059/jpq.2014.53363

کیامرث جهانگیر؛ سیده صدیقه حسینی


عناصر مشروعیت‌یابی در نظام‌های سیاسی

دوره 44، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 335-350

10.22059/jpq.2014.52393

ابراهیم متقی؛ فرهاد کرامت