منابع سخت قدرت متعالی در اندیشه سیاسی امام خمینی

Document Type : Research Paper

Authors

-

Abstract

بررسی منابع سخت قدرت متعالی در اندیشه سیاسی امام خمینی مسئله مقاله حاضر است. به نظر می‏رسد امام خمینی، هیچ یک از منابع سخت قدرت را به صورت مستقل، واجد قدرت نمی‏داند و همه آنچه را که به عنوان منابع قدرت مطرح است و مطرح نیست، در صورتی که با ایمان به خدا و اراده و انگیزه الهی پیوند بخورد، دارای قدرت می‏داند. برای تبیین این دیدگاه، از چارچوب نظری متخذ از دیدگاه امام خمینی استفاده شده است. بر اساس نظریه انسان شناسی ایشان، انسان دارای سه بعد است؛ غیبی و روحی، برزخی و خیالی، شهودی و دنیوی. این ابعاد دارای رابطه‏ای تشکیکی با یکدیگر هستند. بر اساس این نظریه که نقش چارچوب نظری مقاله حاضر را ایفا می‏کند، منابع سخت قدرت ذیل بعد سوم، یعنی بعد جسمی و مادی و در ارتباط با بعد اول و دوم، بحث می‏شود که در این مقاله با روش توصیفی ـ اکتشافی ارائه ‏شده است.

Keywords


 1. قرآن کریم

  1. ابن أبی جمهور، محمد بن زین الدین (1405ق). عوالی اللئالی العزیزیة فی الأحادیث الدینیة، مصحح: مجتبی عراقی، قم: دار سید الشهداء للنشر.
  2. اسکندری، محمدحسین؛ و دارابکلائی، اسماعیل (1391). پژوهشی در موضوع قـدرت؛ انواع، منابع، پیامدها و کنترل، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
  3. اغصان، علی رحیق (1384). با همکاری مارک گلی، دانشنامه در علم سیاست، تهران: فرهنگ صبا.
  4. آشوری، داریوش (1389). دانشنامۀ سیاسی، تهران: مروارید، چ نوزدهم.
  5. برسفوردفاستر، مایکل(1388). خداوندان اندیشۀ سیاسی، ترجمۀ علی رامین، جواد شیخ الاسلامی، چ چهارم،تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
  6. جوادی آملی، عبدالله، اسلام و محیط زیست، کتابخانۀ دیجیتال اسراء.
  7. ----------- (1388). اسلام و محیط زیست، قم: اسراء.
  8. حر عاملى، محمد بن حسن(‏1409ق‏). وسائل الشیعه، مصحح: مؤسسة آل البیت علیهم السلام‏، قم: مؤسسة آل البیت علیهم السلام.

   

  1. خمینی (1389). آداب الصلوه، چ هفدهم، تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
  2. ـــــــــــــــ (1426ق). الاجتهاد و التقلید، تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی.
  3. ـــــــــــــــ (1390). ولایت فقیه، چ بیست‌وچهارم، تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
  4. ـــــــــــــــ (1381). تقریرات فلسفۀ امام خمینی، تقریر عبدالغنی اردبیلی، تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
  5. ـــــــــــــــ (1373). دیوان امام، تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
  6. ـــــــــــــــ (1377). شرح چهلحدیث، تهران: مؤسسۀ ‌تنظیم ‌و نشر آثار امام ‌خمینی.
  7. ـــــــــــــــ (1391). شرح دعای سحر، ترجمۀ مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چ سوم، تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
  8. ـــــــــــــــ (1385). صحیفۀ امام، تهران: چ چهارم، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی (اکثر جلدها).
  9. ـــــــــــــــ (بی‌تا). تفسیر سورۀ حمد، تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
  10. درزی‌کلایی، محمدرضا؛ و آقاحسینی، علیرضا، «تأثیر شهادت طلبی از دیدگاه امام خمینی»، فصلنامۀ مطالعات انقلاب اسلامی، دوره نهم، ش 31، ص 106-91.
  11. رشید رضا، الخلافة او الامامة العظمی، القاهرة: الناشر الزهراء للاعلام العربی.
  12. زرقانی، سید هادی (1392). سنجش و رتبهبندی قدرت ملی کشورها در جهان اسلام، دوفصلنامۀ جامعه‌شناسی سیاسی جهان اسلام، دورۀ 1، ش 2، پاییز و زمستان.
  13. سلمانیان، حسنعلی (1390). قدرت در اندیشۀ سیاسی امام خمینی، قم: مجلس خبرگان رهبری.
  14. عالم، عبدالرحمن (1388). بنیادهای علم سیاست، چ بیستم، تهران: نشر نی.
  15. کلگ، استوارت. آر (1383). چارچوب‌های تحلیل قدرت، ترجمۀ مصطفی یونسی، تهران: پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی، چ دوم.
  16. لک‌زایی، رضا (1394). مؤلفه‌های بنیادین اندیشۀ سیاسی امام خمینی، قم: مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص).
  17. لک‌زایی، شریف (به اهتمام) (1385).سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه، دفتر اول؛ نشست‌ها و گفتگوها.

   

  1. لک‌زایی، شریف؛ و لک‌زایی، رضا (1395). «راهکار امام خمینی برای ایجاد صلح و جهان عاری از خشونت»، فصلنامۀ اندیشۀ سیاسی در اسلام، ش 9. 
  2. لوکس، استیون (1370). قدرت؛ فر انسانی یا شکوه شیطانی، ترجمۀ فرهنگ رجایی، تهران: مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

   

  1. مورگنتا، هانس جی (1384). سیاست میان ملت‌ها، ترجمۀ حمیرا مشیرزاده، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌الملل، چ سوم.

   

  1. مایل افشار، فرحناز (1391). «بررسی تأثیر جایگاه ژئوپلیتیک و ژئواکونومی در مؤلفه‌های قدرت ملی ایران»، فصلنامۀ ره‌نامۀ سیاستگذاری، دورۀ 3، ش 1.
  2. مرتضوی، خدایار؛ و علی کرمی، فریبا (1393). «ژئواکونومی خاورمیانه و جهانی شدن اقتصاد»، فصلنامۀ سیاست، دورۀ 44، ش 3.
  3. نویمان، فرانتس (1373). آزادی و قدرت و قانون، ترجمۀ عزت‌الله فولادوند، تهران: خوارزمی.