Citizenship Political Rights in Ninth and Tenth Governments (Ahmadinejad)

Document Type : Research Paper

Authors

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

Abstract

The present research tries to focus on the political modernization of the performance and policy of the ninth and tenth government in the field of political rights of citizenship during this period. Political modernization emphasizes the distinction between the public and the private sphere, the state and society, the individual and the citizen, the recognition of this distinction and divisions leads to the limitation of the power of the state, the spread of civil society and political freedoms, the rule of law, and ... Which is the basis for the development of citizenship political rights. This paper, by analytical-descriptive method, merely examines the political rights of citizenship, which is one of the components of political modernity. Because in the ninth and tenths of the state, there is a Rupture between differences and divisions with the emphasis on political modernity, we are faced with a kind of authoritarianism and expansion of government interference, which leads to the further weakening of the political rights of citizenship. The question of this research is: How can the politics of political rights of citizens of the ninth and tenth governments be explained in the field of political modernity? Our assumption is that the policies of the ninth and tenth governments are aimed at weakening the political rights of citizenship and the expansion of mass society.
Key words: political modernization, political rights of citizenship, ninth and tenth governments, mass society

Keywords


الف) فارسی
1. اسمیت برایان، کلایو (1384). فهم سیاست جهان سوم، ترجمۀ حاجی یوسفی و قائنی نجفی، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه.
2. اخوان کاظمی، بهرام (1377). «توسعۀ سیاسی و جامعۀ مدنی»،  اطلاعات سیاسی_ اقتصادی، تهران: ش127 و128.
3. استوارت، میل جان (1385). رساله‌ای در باب آزادی، ترجمۀ جواد شیخ‌الاسلامی، چ پنجم، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
4. افضلی، رسول (1385). «دولت مدرن در ایران»، (مجموعه مقالات)، مؤلف جمعی از اساتید و کارشناسان علوم سیاسی، قم: دانشگاه علوم انسانی مفید.
5. آرنت، هانا (1366). توتالیتاریسم، ترجمۀ محسن ثلاثی، تهران: ثالث.
6. بشیریه، حسین (1386) آموزش دانش سیاسی (مبانی علم سیاست نظری و تأسیسی)، چ هشتم، تهران: نشر نگاه معاصر.
7. بشیریه، حسین (1381) دیباچه‌ای بر جامعه‌شناسی سیاسی ایران، تهران: نشر نگاه معاصر.
8. باربیه، موریس (1383). مدرنیتۀ سیاسی، ترجمۀ عبدالوهاب احمدی، تهران: آگه.
9. پوچیجان، فرانکو (1377). تکوین دولت مدرن، ترجمۀ بهزاد باشی، تهران: آگه.
10. دورژه،  موریس  (۱۳۷۴).  اصول علم سیاست، ترجمۀ ابوالفضل قاضی، تهران: اقبال.
11. دهشیری،  محمدرضا ( 1377). «گزارش مقاله جمهوریت و شعارهای انقلاب، همایش جمهوریت و انقلاب اسلامی»،  کیهان اندیشه، ش 79.
12. رابرتسون،  رونالد (1385). جهانی ‌شدن، نظریه‌های اجتماعی و فرهنگ جهانی، ترجمۀ کمال پولادی، تهران: ثالث.
13. طباطبائی مؤتمنی، منوچهر (1375). آزادی‌های عمومی و  حقوق بشر، چ دوم، تهران: نشر دانشگاه تهران .
14. ضیایی‌پرور، حمید (1386). جنگ نرم، ج 1، تهران: مؤسسۀ فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر ایران.
15. عظیمی، حسین (1378). ایران امروز در آیینه مباحث توسعه، تهران: دفتر نشر و فرهنگ اسلامی . 
16.کوزر، لویس آلفرد و روزنبرگ، برنارد( 1387). نظریه های بنیادی جامعه شناختی، ترجمه فرهنگ ارشاد، تهران: نشر نی
17. عیوضی، محمدرحیم (1387). «بحران‌شناسی رسانه‌ای، رسانه و قدرت نرم در قرن بیست»، تهران:  فصلنامۀ مرکز تحقیقات و مطالعات صداوسیما.
18. فالکس، کیث (1381). شهروندی، ترجمۀ  محمدتقی دلفروز، تهران: کویر.
19. قوام، عبدالعلی (1380). «موقعیت دولت و شهروندان در عصر جهانی شدن»، فصلنامۀ سیاست خارجی، ش 59.
20. کوزر، لوئیس؛ برنارد، روزنبرگ (1387).  نظریه‌های بنیادی جامعه‌شناختی، ترجمۀ فرهنگ ارشاد، تهران: نشر نی.
21. کوهن آلوین، استانفورد ( 1386) . تئوری‌های انقلاب، ترجمۀ علی‌رضا طیب، تهران: ققنوس.
22. کوزر، لوئیس؛ برنارد، روزنبرگ ( 1387). نظریه‌های بنیادی جامعه‌شناختی، ترجمۀ فرهنگ ارشاد،  تهران: نشر نی.
23. لیپسیت، مارتین (1383). دایره‌المعارف دموکراسی، ترجمۀ کامران خانی و نورالله مرادی، تهران: نشر وزارت امور خارجه.
24. لنگرودی، محمدجعفر (1378). مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش.
25و لوبون، گوستاو  (1369). روان‌شناسی توده‌ها، ترجمۀ کیومرث خواجوی‌ها، تهران: روش‍ن‍گ‍ران‌.
26. معتمدنژاد، کاظم (1368). روزنامه‌نگاری (با فصلی جدید در بازنگری روزنامه‌نگاری معاصر)، با همکاری دکتر ابوالقاسم منصفی، تهران: سپهر.
27. مرکز پژوهش‌های اسناد ریاست جمهوری (1387). دولت ایرانی اسلامی؛ سیری در مبانی و مؤلفه‌های تکوین دولت بومی در آرای دکتر احمدی‌نژاد، تهران: مرکز اسناد ریاست جمهوری.
28. هانتینگتون، ساموئل (1370).  سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی،  ترجمۀ میلاد  ثلاثی، تهران: نشر علم.
29. هاشمی، سید محمد (1382). حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: میزان.
ب) سایت‌ها و خبرگزاری‌ها
3. وزیری، شاهرخ (2011). گذار به دموکراسی و مشکلات آن قابل دسترسی در سایت : www. shahrokhvaziri.org
 
 (July 17, 2016), what are political rights? Source:  News Day Zimbabwe.  Zim Sit Rep .M,
31.  فعالیت جبهۀ مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ممنوع شد. Apr 19, 2010، قابل دسترسی در سایت: www.alarabiya.net
32. روحانی و احمدی‌نژاد در قبال احزاب چه کردند؟ کد خبر: 5421537، 27/آذر/1394، قابل دسترسی در سایت: www.yjc.ir
33. خوب و بد «یارانه احزاب» /خطر دولتی شدن پیشِ پای احزاب، جمعه 13 اسفند ،1395 ، کد خبر 29219، قابل دسترسی در سایت: http://www.khabaronline.ir/detail/642306/Politics/parties .
34 . سایت وزارت کشور، بخش احزاب و تشکل‌های صنفی. 23/2/96 . قابل دسترسی در سایت: https://www.moi.ir/،
36. توقیف 46 نشریه در کارنامۀ دولت دهم، 10/آذر/1392، کد خبر: 80930053 ، قابل دسترسی در سایت: http://www.irna.ir
37. تیراژ روزانۀ مطبوعات باید هفت ‌میلیون نسخه باشد، 03/08/1390 ، کد خبر 192، قابل دسترسی در سایت: http://cmmagazine.ir
38. عفو بین‌المللی و عرصۀ سوم بیانیۀ مطبوعاتی، خطر نابودی سازمان‌های مستقل جامعۀ مدنی، 04/آوریل/ 2011، قابل دسترسی در سایت: https://www.amnesty.org/download
39. آیا احمدی‌نژاد افشاگری‌های خود را شروع کرد؟ 12/ تیر/ 1390، کد خبر: 30314 قابل دسترسی در سایت:  http://www.entekhab.ir/fa/news
40. ماهواره در نگاه رؤسای جمهور ایران: از هاشمی تا خاتمی و احمدی‌نژاد، 07/ 10/ 1392 ، قابل دسترسی در سایت: http://www.parsnews.com.
41. سامانۀ اطلاعات نشریات کشور، ادارۀ کل مطبوعات (1388). قابل دسترس در سایت: www.e-rasaneh.ir
سایت وزارت کشور.www.moi.ir
42. روحانی و احمدی‌نژاد در قبال احزاب چه کردند؟ 27/ آذر/ 1394، کد خبر 5421537 ، قابل دسترسی در سایت: www.yjc.ir
43. آزادی احزاب در دولت روحانی و احمدی‌نژاد،  30/آبان/ 1392، قابل دسترسی در سایت: www.khabaronline.ir
 
ج) خارجی
 44. Arendt, Hannah (1951). Totalitarianism, and the Social Sciences, New York: Meridian Books
45.  Bacharach, P, (1967). the theory of democratic Elitism, Boston.
46. Tusalem, R. F, (2002). “A Boon or a Ban? The Role of society in Third and fourth wave democracies”, International Political science Review.
47. Janos Ki, T, (1998). citizenship and civil society: A frame work of Rights and obligations in liberal Traditional and social Democratic Regime, Cambridge university press.
Farzanegan, Mohammad Reza, (2009). Macroeconomic of populism in Iran: Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/15546/ Paper No. 15546, posted 4
48. Fisher, Julie (1998). NGOs and the Political Development of the Third World, place of publication West Hartford, coon; Kumaran Press Books on International Development).
Kymlicka, Will (1995). Multicultural citizenship: a liberal theory of minority right, New York, Oxford University Press
49. Kornhauser, William (1959).The politics of mass society, International library of sociology and social reconstruction, Publisher, University of Michigan.
 50. Rush, M, Politics and Society: An Introduction to Political Sociology, Prentice Hall, 1992, pp. 228.
51. Durkheim, Emile (1994). Division of Labor in Society, torn. By W. D.Hall, London: Macmillan
 52.Marshall, T.H, (1994). Citizenship and social class, Cambridge: Pluto press.
53. Shils, E, (1962). The Theory of Mass Society, New York: Free Press.