کلیدواژه‌ها = تحلیل گفتمان
همکاری و منازعه در غرب آسیا: تحول رویکردهای نظری

دوره 51، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 1038-1015

10.22059/jpq.2022.289429.1007499

فرهاد عطایی؛ منیر السادات میرنظامی


روایت‌های هویت واحد اروپایی

دوره 49، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 93-108

10.22059/jpq.2019.248415.1007193

سید حمزه صفوی؛ عباس سروستانی


تحلیلی لکانی از «ناسیونالیسم» بلندپروازانۀ دولت پهلوی

دوره 49، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 225-244

10.22059/jpq.2019.221060.1006960

حمیرا مشیرزاده؛ سجاد مینادی