تعداد مقالات: 837
826. تحلیل هجویۀ سیاسی شاعران اندلس

دوره 50، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 519-534

10.22059/jpq.2020.265620.1007309

حسین حدیدی


829. بررسی نسبت نئولیبرالیسم و نسل دوم حقوق بشر

دوره 50، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 573-587

10.22059/jpq.2020.237777.1007097

سمانه رحمتی فر؛ سیدحسین میرجعفری


833. حقوق سیاسی شهروندی در دولت نهم و دهم (احمدی‌نژاد)

دوره 50، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 651-668

10.22059/jpq.2020.238315.1007102

فریبا ترجمان؛ مسعود غفاری


834. ورزش و سیاست در ایران؛ روایتی از قوم گرایی نژادگرا در بستر ورزش

دوره 50، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 669-683

10.22059/jpq.2020.243361.1007147

حبیب الله فاضلی؛ رضا اسداللهی