محدوده اختیارات حاکمان جور

نویسنده

چکیده

براساس نظریه نیابت عامه فقیه از امام معصوم، هرگونه تصرف حاکمان جور در مال و جان و شئون عمومی جامعه اسلامی در زمان غیبت بدون اذن فقهاء نامشروع است. به نظر منکران ولایت فقیه که ولایت بر حوزه زندگی دینی و عمومی مردم را در انحصار امام معصوم می دانند تصرف فقهاء- و به طریق اولی غیرفقها- در این امور فاقد مشروعیت است. در نظریه سومی که در این مقاله مطرح شده، فقهاء وظیفه دارند در زمان غیبت برای تصدی امر حکومت قیام کنند و مؤمنان هم موظفند با آنان برای این منظور همراهی کنند؛ ولی در صورتی که آنان در برقراری حکومت توفیق نیافتند، حاکمان جائر موظفند جامعه اسلامی را بر اساس قوانین شرع و مطابق مصالح عمومی مسلمین اداره کنند و برای این منظور مجازند تصرفات شرعی و عقلایی لازم را در زندگی اجتماعی مردم اعمال کنند. از نتایج مهم این نظریه، ترتب آثار شرعی بر تصرف های عقلایی و منطبق با موازین شرعی آنان در جان و مال مردم و مشروعیت همکاری مردم با این حکومت ها در این موارد، مگر در مواردی که مصلحت اهمی آن را ممنوع سازد، می باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The relationship between individuals and groups and nation is basicly for meeting needs, deficiencies and shortages that they have naturally.
In order to reach to this developmental goal and the realization of, and increasing, capacities, wealth, wel fare, peace and coexistence, modern people and societies by means of reason and societies by means of reason and societies by means of reason and science and with specialized division of labour and free exchange of word and goods and productive compelition and dialogue and negoliation and compromise at both national and international levels cooperate with each other, In fact, as this article seeks to explain it, the context of peace and mutual understand ding and dialogue and " dialogue and development" Compromise leads to development, but the context of war and violence and tension leads backwardness and decline.

کلیدواژه‌ها [English]

  • e Faqih
  • Hisbah
  • illegitimate sultan
  • Shia fiqh
  • Wellayat