پیشینه فصلنامه سیاست

 «فصلنامه سیاست» پیشتر به مدت 36 سال از 1349 تا پایان 1385، 74 شماره با نام «مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی » در بردارنده بخش مقاله های حقوقی و سیاسی منتشر می شد. 

آدرس مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی: https://jflps.ut.ac.ir