عدم دریافت مقاله جدید از برخی نویسندگان

دفتر مجله از دریافت مقاله جدید از نویسندگانی که دو مقاله در سامانه دارند معذور است مگر آنکه :

یکی از مقالات منتشر شده باشد

یا

نتیجه ارزیابی مقاله پیشین دال بر غیرقابل پذیرش بودن باشد.