اخبار و اعلانات

پیشینه فصلنامه سیاست

 «فصلنامه سیاست» پیشتر به مدت 36 سال از 1349 تا پایان 1385، 74 شماره با نام «مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی » در بردارنده بخش مقاله های حقوقی و سیاسی منتشر می شد.  آدرس مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی: https://jflps.ut.ac.ir

مطالعه بیشتر

عدم دریافت مقاله جدید از برخی نویسندگان

دفتر مجله از دریافت مقاله جدید از نویسندگانی که دو مقاله در سامانه دارند معذور است مگر آنکه : یکی از مقالات منتشر شده باشد یا نتیجه ارزیابی مقاله پیشین دال بر غیرقابل پذیرش بودن باشد.

مطالعه بیشتر