اخبار و اعلانات

پیشینه فصلنامه سیاست

 «فصلنامه سیاست» پیشتر به مدت 36 سال از 1349 تا پایان 1385، 74 شماره با نام «مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی » در بردارنده بخش مقاله های حقوقی و سیاسی منتشر می شد.  آدرس مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی: https://jflps.ut.ac.ir

مطالعه بیشتر

مشابهت یابی مقالات ارسالی

تمامی مقالات ارسالی به فصلنامه سیاست قبل از ورود به فرآیند داوری، توسط نرم‌افزار همانندجوی سمیم نور کنترل می شود و در صورت مشاهده تخلف، گزارش آن به نویسندگان ارسال می شود.      

مطالعه بیشتر

ضریب تاثیر فصلنامه سیاست

وضعیت نشریه سالکیفیت در رشته                                                ضریب تأثیررشتهمیانگین ضریب تأثیر در رشتهموضوع اصلیمیانگین ضریب تأثیر در موضوع اصلی 1397 Q4                                                 0.032 علوم اجتماعی 0.290 علوم انسانی 0.239 1396 Q2                                                 0.278 علوم ...

مطالعه بیشتر

عدم دریافت مقاله جدید از برخی نویسندگان

دفتر مجله از دریافت مقاله جدید از نویسندگانی که دو مقاله در سامانه دارند معذور است مگر آنکه : یکی از مقالات منتشر شده باشد یا نتیجه ارزیابی مقاله پیشین دال بر غیرقابل پذیرش بودن باشد.

مطالعه بیشتر

نحوه دریافت مقالات از بهار 1397

بنا به تصمیم شورای نویسندگان مجله فصلنامه سیاست ، از ابتدای سال 1397 صفحات مقالات ، از عنوان تا پایان فهرست منابع ، به 17 صفحه کاهش می یابد. انتظار می رود نویسندگان ارجمند مقاله شان را طوری تنظیم کنند که در 17 صفحه قابل طرح و نگارش باشد.

مطالعه بیشتر