اخبار و اعلانات

ضریب تاثیر فصلنامه سیاست

وضعیت نشریه سالکیفیت در رشته                                                ضریب تأثیررشتهمیانگین ضریب تأثیر در رشتهموضوع اصلیمیانگین ضریب تأثیر در موضوع اصلی 1394 Q4                                                 0.032 علوم سیاسی 0.083 علوم انسانی 0.117 1393 Q3                                                 0.078 علوم ...

مطالعه بیشتر

شماره بهار 99

شماره بهار 99 مجله در مرحله آماده سازی برای انتشار می باشد

مطالعه بیشتر

عدم دریافت مقاله جدید از برخی نویسندگان

دفتر مجله از دریافت مقاله جدید از نویسندگانی که دو مقاله در سامانه دارند معذور است مگر آنکه : یکی از مقالات منتشر شده باشد یا نتیجه ارزیابی مقاله پیشین دال بر غیرقابل پذیرش بودن باشد.

مطالعه بیشتر

نحوه دریافت مقالات از بهار 1397

بنا به تصمیم شورای نویسندگان مجله فصلنامه سیاست ، از ابتدای سال 1397 صفحات مقالات ، از عنوان تا پایان فهرست منابع ، به 17 صفحه کاهش می یابد. انتظار می رود نویسندگان ارجمند مقاله شان را طوری تنظیم کنند که در 17 صفحه قابل طرح و نگارش باشد.

مطالعه بیشتر