چرخه معیوب هیجانگرایی مابوکراتیک و آینده دموکراسی در ایران طرحی آزمایشی ذهنی با رویکردی فراسوگرایانه

نویسندگان

چکیده

در این مقاله دستوری-محتوائی، تلاش شده ضمن تحلیلی نقادانه از پژوهش مدرسی در ایران، مشکلات کار آموزشی-پژوهشی را ناشی از چهار مشکل (عدم مناسبت جامعه شناختی، عدم مناسبت فرهنگی، عدم صلابت منطقی و فقدان کارآمدی سیاسی) معرفی شود. نویسنده به اقتضای این معرفی تحلیلی و برساخته، یکی از مشکلات مبتلابه ایرانی را تحت عنوان "هیجانگرائی "رصد کرده است. فراتر از آن، او با تکیه بر رویکردی فراسوگرایانه از لحاظ شناختی، و نوعملگرایانه از لحاظ فلسفی ارائه دهد. در این تلاش، هم مسئله موضوعیت مشکلات واقعی ایران مد نظر قرار گرفته، و هم خشیه ظنی و غیر جزمی. ضمن آنکه، موضوع روش بهانه پرداخن به امر محتوائی شده، اما نکته در درون یک قالب متصلب شناختی محصور نمانده است. به رغم احترام به رویکردهای متکثر، رویکرد کثرتگرای این نوشته ملازم با نوعی فراسوگرائی است که با محرکه اشراقی (حیات-فناگرائی) حرکت را آغاز، و با تدبیر علمی-فلسفی، چشم‌انداز فلسفی را برای نیل به جهان مجرد فرا-ضابطی-فراطبیعی تصویر می‌کند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Due to the prevalence of alien Arabized Greek and Western modernism, this scholar has risked to speculate upon a chronic political problematic, unfolded in terms of mobocratic emotionalism. In a preliminary attempt, this scholar has attempted to ponder on this problematic. Beyond this analytical attempt, this scholar has also attempted to speculate on a construct, assumed to represent the moral culture of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Civilizationm Civic culture
 • Construct
 • Cultural
 • Ethical culture
 • Fatalism
 • illumination
 • Integration
 • intuition
 • Mobocratic emotionalism
 • Moral Culture
 • Perspectivism
 • Transcendentalism
 • Vitalism