تاثیر فرهنگ سیاسی نخبگان بر هویت ملی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده

چکیده

در سال های پس از انقلاب اسلامی، هویت ملی ایرانی از فرهنگ سیاسی نخبگان جمهوری اسلامی ایران تاثیر گرفته است. این تاثیر را می توان از لحاظ ایدئولوژی انقلاب بر تحکیم و تداوم هویت سرزمینی ایران در چارچوب گفتمان انقلاب اسلامی، تحول این ایدئولوژی از گفتمان انقلاب به گفتمان اصلاحات، وتوسعه اقتصادی و شناخت بسترهای تکوینی گفتمان مردم سالاری دینی او نیز از لحاظ تاثیر بر مشارکت توده ای و بسیج سیاسی در چارچوب گفتمان انقلاب اسلامی بر تحکیم و تداوم ناسیونالیسم ایرانی، تحول مفهوم مشارکت، و تاثیر رویکرد اصلاحات بر این ناسیونالیسم دید. در مقاله ، در راستای آزمون فرضیه های پیشنهادی، از مباحث مطرح نتیجه گیری به عمل آمده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The ((object of study)) in this essay should be defined as the impact of political culture of ((the Islamic Republic of Iran))'s elite on national identity in an epoch-making period of hej. 1357 to 1380; & in conformity with this end, two important & correlative raised queries cross the mind: a) has ((the Islamic Revolution))'s ideology affirmatively affected the consolidation & continuation of Iran's territorial identity? b) has social contribution & political mobilisation positivehy affected the consolidation & continuation of Iranian nationalism.
In reply to the above-mentioned questions,firstly we divide the period into three separate historical eras & afterwards, basing upon these different historical eras, we shall elaborately analyse & assiduously evaluate three dialectics about the effectuality of intellectuals' political culture upon national identity & its principles (such as Iran's political geography, nationality & Iranian nationalism

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anian National Adentity (Political Geography and aranian Nationalis)
  • National Identity
  • Plitical mobilization
  • political culture
  • political elites
  • political participation
  • Revolutionary Ideology