هرمنوتیک رویکردی برای شفافیت سازی مفاهیم

نویسنده

چکیده

اندیشمندان رویکردهای متفاوتی را برای مفاهیم و تحول آن مورد توجه قرار می nهند. یکی از این رویکردها "شالوده شکنی" است، دیگری "نشانه شناسی" و دیگری "تبار و دیرینه شناسی". می توان به این لیست پدیدارشناسی و زبان شناسی را هم اضافه نمود. لیکن از مهمترین این رویکردها هرمنوتیک یا رویکرد علوم تفسیری است که افق های تازهای را پیش روی اندیشمندان می گشاید. مفاهیم همواره در حال تغییر و تغّیرند و نیاز به تفسیر و تبیین دارند. نقد این مفاهیم متوقف بر فهم آنها است. هرمنوتیک رویکردی برای تبیین و توضیح مفاهیمی است که دائماً در حال تحول اند. این واژه سه ساختار را نشانه می رود، آنها عبارتند از پیام (متن)، تفسیر مفسر (هرمس) و بالاخره مخاطبان. هدف هرمنوتیک هم به منظور تغییر ساختار شناخت و کشف زوایای پنهان حاکم بر جهان و طبیعت انسانی است. مقاله حاضر تلاشی برای شفاف‌سازی مفهوم هرمنوتیک و استفاده بهینه از آن است. انواع هرمنوتیک و نحوه استخدام آن، شاکله مقاله را شکل می‌بخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The aim of this article is to discourse the meaning of Hermeneutiecs; It's origins, Divisions and applications in Political concepts
The concept of Hermeneutics has been derived from three elements which are; Text or context, Interperator (Hermous) and audiences or those who are addressed.
These three elements intend to deal with explanation of hidden dark points which rulled on universe of Nature and Humanity. However, we should know that each concept in this world, is always evolved and changed. Thus we have tried to present an explanation of such development of concepts in this essay.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Audience
  • Explanationary Science
  • Hermeneutics
  • Interpretor
  • Political concepts
  • Text