بازاندیشی دموکراسی و تحول رابطه جامعه و دولت در عصر جهانی شدن

نویسنده

چکیده

تحقق دموکراسی مستلزم وجود پیوند (Unity) میان جامعه و دولت است. دیدگاه های متفکران برجسته ی نظریه دموکراسی و همچنین بررسی مراحل مختلف جامعه ی سرمایه داری (در شکل لیبرالیسم کلاسیک، لیبرالیسم تجدید نظر طلب و نئو لیبرالیسم) مبین ضرورت وجود این پیوند برای تحقق دموکراسی می باشد. بر این اساس، در پژوهش حاضر استدلال می شود به علت گسست رابطه ی جامعه و دولت در عصر جهانی شدن، دموکراسی با بحران مواجه می شود. تلاش های نظری متعددی از سوی دانش پژوهان به منظور تبیین چشم انداز دموکراسی در عصر جهانی شدن صورت پذیرفته که در این نوشتار در قالب سه رهیافت، "پایان دموکراسی"، "جهان وطن گرایی" و "مدرنیزاسیون بازاندیشانه " طبقه بندی و مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

For this article democracy is guaranteed by the Unity between community and government. the views of well known democracy scholars and also development of capitalism (from classical liberalism to revisionist liberalism and then to new-liberalism) explain the necessity of this unity for democracy existence. This research urges that accelerating globalization process has weakens the unity between community and government, and subsequently democracy is facing a crisis. various theoretical endeavors has been made by scholars to explain future of democracy in the globalization age .these theories, in this paper, has been classified and studied within three group including “End of Democracy”, Cosmopolitanism” and “Reflexive Modernization”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Globalization
  • reflexivity
  • Unity between Community & Government