آیا می توان در انتظار موفقیت اکو ماند؟

نویسندگان

چکیده

سازمان همکاری اقتصادی (اکو) به عنوان یکی از هم پیوندی های اقتصادی متشکل از ده کشور در حال توسعه در منطقه ای با اهمیت ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک، جمعیت و حجم بازار قابل توجه و ذخایر عظیم نفت و گاز و منابع معدنی و مواد خام سرشار از بدو تاسیس مورد توجه و علاقه پزوهشگران و تحلیل گران مسائل بین المللی و منطقه ای بوده است. اخیرا اما این توجه و علاقه بیشتر رنگ و بوی نقد و انتقاد به خود گرفته است تا آنجا که برخی تحلیل ها دم از عدم توفیق این سازمان زده و یا آن را تنها مجمعی برای تبادل آراء و اطلاعات میان کشورهای عضو دانسته اند. این مقاله با واکاوی دقیق مهمترین استدلالات این منتقدان و ارائه پاسخهایی برای آنها، شاخص هایی دقیق تر و مناسب تر برای ارزیابی عملکرد اکو ارائه می نماید و بر اساس همین شاخص ها توفیقات و ناکامی ها این سازمان را به سنجش می گذارد. بر اساس همین سنجش، بخش انتهایی مقاله به ارائه راهکارهایی برای تقویت سازمان و تسریع روند دستیابی آن به اهداف تعیین شده اختصاص یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

From the first days of its establishment, Economic Cooperation Organization (ECO), as an economic integration comprising 10 developing countries located in a region of geo-economic and geo-strategic importance, with considerable population and market size, significant reservoirs of oil and gas and profuse raw materials has been of interest of international and regional experts and scholars. However, the interests have recently been of more critical nature; to the extent that some scholars contend that it is now a failed organization or has been transformed to a mere forum. The present article investigates the main arguments of the critics and provides some counter-arguments. It also introduces a few specific indicators more suitable for reviewing the Organization's performance. Utilizing these indicators, ECO's achievements and failures are reviewed in the second section of the article. As a result of the said review, last section of the article has been devoted to the presentation of some recommendation for strengthening, enhancement and expedition of achieving of the Organization to its main goals and objectives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Central Asia
  • Economic Cooperation Organization (ECO)
  • Economic Integration
  • Regionalism
  • Regional organization