استراتژی های ژئوپولیتیکی‌ آمریکا و امنیت ملی ایران

نویسنده

چکیده

استراتژی های ژئوپولیتکی بر امنیت ملی کشورها تأثیر‌گذار است. تحولات استراتژی های ژئوپولیتیکی آمریکا بعد از فروپاشی توازن ژئوپولیتیکی دوران جنگ سرد پیامدهای زیادی در صحنه جهانی و منطقه‌ای به خصوص خاورمیانه داشته است این تحولات باعث گردیده است که بحث‌های جدی در رابطه با امنیت ملی ایران مطرح شود به ویژه این که آمریکا در دوران بعد از جنگ سرد در پی قرار دادن خاورمیانه به عنوان مکمل ژئواستراتژی خود بوده و در جهت انطباق این منطقه ژئواکونومیک با مناطق ژئواستراتژی مورد نظر خود تلاش می نماید و در این راستا بدنبال ایجاد صلحی اجباری در مرزهای شمالی، شرقی، غربی و جنوبی هارتلند جدیدی که در حال شکل‌گیری است می‌ باشد. این تغییر و تحولات باعث شده است این سؤال مطرح شود که بین تحولات استراتژی های ژئوپولیتیکی آمریکا و امنیت ملی ایران چه رابطه‌ای وجود دارد؟ راهبردهای مقابله با تهدیدات احتمالی امنیت ملی ایران کدام است این مقاله برای یافتن پاسخ به سؤالات مذکور تهیه و ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Nowadays rote and position of each country for achiving to national interest in international scences depend to world geopolitical strategies and the other hand national securityof eaceh country has near communication to national power and geopolitical and threat of that country.
In this base geopolitical strategies has effected to national seeuniy of country .
changing of Ameriean geopolitical strategies after dispution of geopolitical balanee during of cold war had very counseqenced in world and reginal scences especially in the Middle East that Iran is in the center and exile of it.
This changing caused serius argument about of national security of Iran. Especially that the U.S.A in age after cold warr for put the middle East as perfect own geostrategy and direction adopted this geoeconomic with own geostrategy areas and to follow composed peacehul . in the bourder of north , west , and south of new heartowd that form .
This changing had made this question that what relation has betwean changing of U.S.A geopolitical strategies and national security of Iran?
What is the deffened strategy with probably threats of national security of Iran ?
This article supply to finding for answering to questions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • American Geopolitical Strategies National Security of Iran
  • Factors of Geopolitic balance of Geopolitic
  • Geopolitic