عدالت اجتماعی در نظام اقتصادی اسلام و لیبرالیسم

نویسنده

چکیده

اقتصاد لیبرالیسم که بر پایه فلسفه سودگرایی (یوتیلیتاریانیسم) بنیانگذاری شده، هدف اصلی خود را رشد اقتصادی و رفاه عمومی دانسته است و از این رهگذر به منزله ابزاری در خدمت سرمایه‌داری قرار گرفته و دستاورد آن، اختلاف شدید طبقاتی و ادامه ثروت‌اندوزی گروهی خاص و سرانجام گسترش ظلم و بی‌عدالتی است.
در این مقاله، برآنیم که به این بحث بپردازیم که در مکتب لیبرالیسم هر چند گهگاه سخن از عدالت در توزیع رفته است ولی اساساً اصول و مبانی این مکتب عدالت را نفی می‌کند و هدف اصلی آن رشد و توسعه‌ای است که با عدالت تنافی و تناقض دارد و این پارادوکس به موجب تنافی اصول این مکتب با عدالت است. لیکن در مقابل، نظام اقتصادی اسلام، از این ویژگی‌ مهم برخوردار است که احکام و مقررات آن و از جمله قوانین اقتصادی بر پایه عدالت استوار است که در اصول و مبانی این دین ریشه دارد.
علاوه بر این، مجموعه قوانین کامل در این نظام اقتصادی، اصول حاکم بر مالکیت، تولید، توزیع، رشد و توسعه اقتصادی در این آئین با هدف اصلی «عدالت» همسو و هماهنگ می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The main purpose of liberalist economy which has been found on the basis of utilitarianism philosophy deems to be economic growth and public welfare. In theis way, it has been an instrument in the service of capitalism. Furthermore, its achievements have been wide difference of classes and the continuation of richness of some particular groups and finally the spread of the oppression and injustice.
In this article, we are going to discuss the fact that although some liberalist philosophers and economists talk about justice in distribution, however, essentially, principles and basesof this school deny justice and this paradox is because of the incompatibility of liberalist principles with justice. The main purpose of liberalism is akind of growth and development which is contrary to justice. But conversely, the important characteristic of the economic system of Islam is that its commands and laws including its economic laws are based on justice, a concept which is rooted in principles and bases of this religion.
In addition to the perfect collection of laws, principles governing to the ownership, production, distribution and economic growth and development in this economic system are in harmony whith the main goal of justice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Cooperation
  • economic growth
  • Interest real profit
  • Justice
  • Liberalism Principles
  • Utilitarianism