فساد سیاسی از نظر برخی متفکرین مسلمان

نویسنده

چکیده

نویسنده در این مقاله این فرضیه را مورد بررسی قرار می دهد که از نظر برخی از متفکران مسلمان هر نظام سیاسی توسط عده ای از صالحان ارزش گرا، ساده زیست، با صداقت، با شجاعت دارای همبستگی در زمان پیری و فرتوتی نظام سیاسی پیشین شکل می گیرد، اما این مصلحان خود پس از پیروزی به فساد قدرت آلوده می گردند و به واسطه زمینه های روانشناختی و جامعه شناختی به سیاست های استبدادی و تجمل گرایی و تن آسایی روی می آورند و به همین علت دولت آنان نیز به پیری و فرتوتی می رسد و توسط صالحان دیگری سرنگون می شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

POLITICAL CORRUPTION IN VIEW OF SOME MUSLIM'S THINKERS

چکیده [English]

This paper is to examine the hypothsis that in view of some Muslim's Thinkers, every political system has been formed in the last period of prev ious political system by some of the usefulness competents simple – minded, truthfulness, bravery men. But ofter victory, these competents are contaminated to power corruption by themselves. They are also inclined to sociological and psychological backgrounds of despotism policies, luxurious, offortlessness. By the way, their government due to mentioned variables is inelined to old age and it is overthrown by another competents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Centeralism structre
  • Corruption of Political Believes
  • Ecnomic coruption
  • Ideological Causes
  • Political corruption
  • power
  • Psychological
  • Spritual Corruption