ناسیونالیسم، مشکله هویت و دولت ملی درتئوری اجتماعی

نویسندگان

چکیده

استدلال کلی این مقاله دو موضوع اساسی در باب ناسیونالیسم به عنوان داعیه‌ای هویتی را دربرمی‌گیرد، نخست آن‌که می‌کوشد با متمایز کردن دو نوع ناسیونالیسم کلاسیک و مدرن، پندار ناسیونالیسم به‌عنوان مولود مدرنیسم و روشنگری را رد کرده و حس ناسیونالیستی یا میهن‌دوستی را به طول تاریخ بشر تسری دهد و از طرفی دیگر ادعای ایدئولوژی بودن ناسیونالیسم را نپذیرفته و آن را به‌عنوان نظریه‌ی «اندیشه‌ و عمل» تنها بخشی از نظام ارزشی جوامع می‌داند که تجلی نهایی آن بسته به نوع چینش گزاره‌های هر نظام ارزشی می‌باشد. این نوع چینش ناسیونالیسم در کنار سایر ارزش ها باعث شده تا این نظریه دستمایه جهانگشایی و جنگهای جهانی گردد و رهبرانی مانند موسولینی و هیتلر نمایندگان آن به حساب آیند، در حالی که رهبرانی مانند ماندلا، سوکارنو و مصدق با این اندیشه پیام‌آور رهایی و استقلال گردیده‌اند. این مقاله درصدد آن است تا بیان کند علی‌رغم فرآیند جهانی‌شدن نه تنها اعتبار ناسیونالیسم و دولت - ملت ها از دست نرفته بلکه شواهد و قراین فراوانی بر اعتبار دایمی آنها حکایت می‌کند. با این اوصاف کوشیده‌ایم تا نوع نگاه به ناسیونالیسم و دولت -ملت را در بخشی از نظریه اجتماعی و فلسفی قرن 19 و 20 پی‌گیری نماییم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

NATIONALISM,THE PROBLEMATIC OF IDENTITY AND NATIONAL STATE IN SOCIAL THEORY

چکیده [English]

The main concern of this article is with two basic/fundamental topics in nationalism as an identical claim. First it attempt to reject nationalism as an offspring of modernism and enlightment. By means of distinguishing between classic and modern nationalism, in order to incorporate patriotism the whole history of mankind. On the other hand, it denies nationalism as an ideological claim assorting it as a "theoretical-practical" thought which emerges finally dependent on varies orders of alternative in any distinctive paradigm. This type of organizing, besides other alternatives, has led to world wars, with Mussolini and Hitler as their leaders. Nevertheless Mandela, Sokarno, Mosadegh have exploited it to bring about tidings of liberty and freedom. This article, aims to prove that, despite globalization process, not only Nationalism and Nation State have not lost their Credebility, but they are regarded as valid until today. However, we have attempted to follow the particular view point toward Nationalism and Nation- State in apart of 19th c and 20th c social and philosophical theory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feredric list
  • Gellner
  • Identity
  • Ideology
  • Iran
  • Nationalism