رویکردی نوین به رابطه جهان اسلام و مدرنیته

نویسندگان

چکیده

این مفروض که جهان اسلام در مقابل مدرنیسم پویای اروپا اغلب به صورت واحدی ایستا به نظر می آید، پایه و مبنای فرضیه سازی های متعددی در باب رابطه اسلام و مدرنیته شده است. این مطلب بارها تکرار می شود که جهان اسلام باید از تاریخ دوران مدرن کنار گذاشته شود، زیرا مذاهب آن فرایند سیاسی-ایدئولوژیکی اروپا را طی نکرده و در نتیجه فرهنگی ماقبل مدرن است. در سال های اخیر نیز این فرضیه تکرار شده بدون اینکه کسی سعی کند صحت آن را از دیدگاه جامعه شناسی تاریخی به آزمون بگذارد. از نظر ما شواهد نشان دهنده آن است که جهان اسلام از اوایل قرن شانزدهم و با قدرت، به شکلی مستقل در ایجاد فرهنگ مدرن مشارکت کرده است، به گونه ای که در بسیاری از جنبه ها مشابهت های روشنی با تاریخ فرهنگ اروپا دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A NEW APPROACH TO RELATIONS OF ISLAMIC WORLD AND MODERNITY

چکیده [English]

This problem that the world of islam infront of European dynamic modernism is a static unit,has been the base of different hypothesis of the relation of islam and modernity. This issues are repeated that the Islamic world be on principle excluded from the history of modern times, because it is bound to a religion which has not traversed the European politico-ideologicalprocess,thus it is a pre-modern culture. Recently,they are repeated again and again, although no one has actually taken the trouble to find out if there is any reality in them from a historiographical point of view. In fact, there indications that Islamic history did,as early as the 16th century and on the strength of an independent tradition ,participate in elaborating a modern culture, which in many aspects shows distinct parallels with European culturalhistory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic movement
  • Islamic thinkers
  • Islamic world
  • Modernity
  • nation
  • state