بازاندیشی فلسفه اراده نیچه در چالش با حقیقت فرهنگ مدرن

نویسنده

چکیده

داوری درباره نیچه به عنوان منتقد فرهنگ مدرن و آغازگری نو در فرهنگ و اندیشه روزگار جدید، کاری است بس مشکل. ولیکن پرداختن به اسباب نقد اخلاق، فلسفه و فرهنگ دوران گذشته تلاشی است که فریدریش ویلهلم نیچه در قالب فلسفه اراده خویش بدان همت گمارده و بدین‌سان استلزامات تباهی اراده انسانی و زندگی او را گوشزد کرده است. نیچه در این آغازگری نو، در واکنش به فرهنگ و گفتمان حاکم بر قرون هجده و نوزده میلادی درصدد بازآفرینی نیروهای زندگی (اندیشه و اراده یا عقل و زندگی) در قالب خواست قدرت است تا با تأکید بر خصلت آفرینندگی انسان و آفرینش ارزش‌های جدید، انسان مدرن را در جایگاهی قرار دهد که لازمه شناسایی و شناخت اوست. در این مقاله سعی شده تا نشان دهیم کار مهم نیچه در بازنمایی فلسفه اراده‌اش، نقد حقیقت و عقلانیت فرهنگ مدرن غربی از زمان سقراط بدین‌سو از طریق تغییر گفتمان حاکم، و نقد هر نوع اصول فکری عام و بازگشت به عامل اراده و توانایی فرد انسان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

RETHINKING OF THE NIETZSCHE'S PHILOSOPHY OF WILL IN CHALLENGE WITH TRUTH OF MODERN CULTURE

چکیده [English]

Judgement about Friedrich Nietzsche as a criticizer of modern culture and a new establisher in culture and thought of the new world, is a very difficult task. But criticizing of morality, philosophy and culture during the last ages is an effort that Nietzsche has done it and in this way he notified the effects of corruption on human will and life.
Nietzsche in his new establishing in reaction to dominant culture and privailing discourse during the eighteenth and nineteenth centuries, intended to re-established forces of life (thought and will or reason and life) in the form of will of power, untill with emphasising on creative character of man and creation of new values, to settle the modern man in a centre that is necessary for his recognition and his making known.
Last aim of this article is showing that important efforts of nietzsche in representation of his philosophy of will to consist of: critique of truth and rationalization of western modern culture since Socrat till now, from changing the dominant discourse and critique of each general mental principles and return to factor of will and ability of human being.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Culture
 • Eternal Return
 • Morality
 • Morals
 • nihilism
 • Philosophy of Will
 • power
 • Power of The Knowledge
 • Rationality
 • rationalization
 • Superman
 • the Will to Power
 • Zarathut