جهانی شدن و تأثیر آن بر دولت های ملی و اقتدار جهانی

نویسنده

چکیده

این مقاله در صدد است با بررسی زمینه تاریخی، مفروضات، چهارچوبه ها و ویژگی های نظریه جهانی شدنی و نظریه های مقابل آن و نیز تحلیل نظریه های قدرت و فرهنگ در سطح ملی و جهانی، از یک سو به ارائه تصویر روشن تری از جهانی شدن و قدرت بپردازد و از سویی دیگر نوع تعاملات و تأثیرات این دو را در سطح ملی جهانی مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

GLOBALIZATION AND ITS EFFECT ON NATIONAL STATES AND THE GLOBAL AUTHORITY

چکیده [English]

This article intends, by examination of historical background, hypotheses, Frameworks and the characteristics of globalization and anti globalization theories as well as analyzing the culture and power theories at national and international levels, to consider and evaluate the issue, by representing a brighter perspective of globalization and power on one hand, and different kinds of power and culture interactions and inter-impacts, on the other, at national and international levels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Civil Organizations
  • Culture and Globalization
  • Economic elites
  • Globalization
  • Idealism
  • Interaction in Global Society
  • policy systems
  • political elites
  • power
  • Realism and Globalization