امنیت در برابر آزادی های فردی تحلیل هزینه ها و منافع سیاست ضد تروریسم دولت بوش

نویسندگان

چکیده

با گذشت حدود شش سال از حملات 11 سپتامبر2001 و اجرای نقشه های از پیش تعیین شده حمله به افغانستان و عراق در راستای تغییر رژیم و ایجاد دولت های جدید طرفدار غرب، هنوز شاهد تشدید بی ثباتی و ناامنی گسترده در منطقه می باشیم. سیاست گذاری سریع قوه مجریه همراه با تصمیم کنگره مبنی بر تایید سیاستهای ضد تروریسم کاخ سفید بدون در نظر گرفتن این واقعیت که منافع حاصله از اقدامات مربوط به "جنگ علیه تروریسم" بسیار کمتر از هزینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آنها خواهد بود، مشکلات بیشماری به ارمغان آورده است. این نوشتار به سه بخش به ترتیب زیر تنظیم شده است: مباحث نظری در مورد اهمیت و چگونگی کاربرد "تحلیل هزینه- منفعت" به عنوان ابزاری در سیاست گذاری عمومی؛ تحلیل پیامدهای سیاست ضدتروریسم دولت بوش از دیدگاه شهروندان آمریکایی و جامعه جهانی؛ نتیجه گیری و پیشنهادهایی برای مطالعات آینده در این زمینه سیاست گذاری.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

SECURITY VS. PERSONAL FREEDOMS: A COST-BENEFIT ANALYSIS OF ANTI – TERRORISM POLICY OF THE BUSH ADMINISTRATION

چکیده [English]

Six year after the terrorist attacks on the World Trade Center and Pentagon on September 11, 2001 and the onset of US- led war in Iraq and Afghanistan in line with the Bush's policy of regime-change aimed at establishing pro-western governments in Baghdad and Kabul, we are still witnessing widespread instability and reign of terror in the region. Hasty executive branch anti-terrorism policy was followed quickly by the decision of the US Congress to approve Bush's war on terrorism without taking note of the fact that the benefits of such policies will be much less than the costs associated with them. The main objective of the paper is to discuss the weaknesses of the U.S. anti-terrorism policy. The structure of the paper is as follow: The first section is devoted to the basic theoretical discussions of the cost- benefit analysis (CBA) as a tool in public policymaking. In the second section, the authors apply the CBA to the evaluation of the anti-terrorism policy of the Bush Administration from a societal perspective. The third section presents the concluding remarks and proposals for further research in this policy issue-area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Benefit Analysis
  • Cost
  • Freedom
  • George Bush
  • security
  • terrorism
  • the United States