فرجام دولت در اندیشه مارکس

نویسندگان

دانشگاه شیراز

چکیده

مارکس از فلاسفه بزرگ تاریخ، معتقد است دولت امری موقتی است و برآمده از طبقات است که سرانجام به وجود آن نیازی نخواهد بود و با برافتادن سرمایه‌ داری دوران تاریخی انسان آغاز خواهد شد. در این مقاله به فرجام دولت پس از سقوط سرمایه داری پرداخته می شود و آن را در دو قسمت دیکتاتوری پرولتاریا و پس از آن بررسی کرده و نشان می دهد که در هر دو مرحله، وضعیت دولت با آنچه امروز مد نظر داریم کاملاٌ متفاوت است، چه آنکه در اولی با دولتی بسیار قوی و در دومی با دولتی بسیار کوچک مواجهه هستیم. در پایان، نسبت این دو با دموکراسی، یکی از مهم ترین مولفه های دولت مدرن بررسی می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE END OF STATE IN MARXS THOUGHT

نویسندگان [English]

  • Mohammad Emami
  • Fardin Moradkhani
چکیده [English]

Marx as one of great philosophers of history believes that state is the temporal that is created of classes which finally don,t need to the presence and human historic period begins during decline of capitalism.this article only proceed the end of state after collapse of capitalism and discuss it in two parts one is proletarian dictatorship and after this course.we have shown that in two stages state situation completely differ with which have in our mind these days.because we confront with a strong state at first and a very small state in second.finally we consider relationship between these and democracy as one of the most important element of modern state.

کلیدواژه‌ها [English]

  • aa
  • Communism
  • Democracy
  • Final Society
  • Proletarian Dictatorship