تحلیل گفتمانی در باز اندیشی اجتماعی

چکیده

از کسانی که مبنای اندیشه در امر اجتماعی را با نظریه معنا در هم آمیختند، لاکلا و موف هستند. نظریه این دو یعنی تحلیل گفتمان در حوزه جامعه شناسی رهگشا و ثمر بخش است. زیرا معنا در بستر گفتمانی سوسور و نظریه اجتماعی این دو ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند. لاکلا معتقد است حوزه اجتماع به نحوی همان نظام نشانه شناختی است که در آن مبارزه بر سر تعریف نشانه‌ها و تلاش برای تثبیت معنا جاری و ساری است. کارویژة اصلی نظام نشانه شناسی اجتماعی باز تعریف جهان به شیوه خودش است. در این جهانِ تعریف شده، سوژه ها و گروه های اجتماعی هویت می یابند. برای هویت یابی سوژه ها و گروه های اجتماعی، این نظام نشانه شناسی اجتماعی، حوزه های اجتماعی را به قطب های متخاصم تبدیل می نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE ANALYSIS OF DISCOURSE AND RETHINKING ABOUT SOCIETY

چکیده [English]

The meaning theory of LUCLA and MOUFFE and their theory of sociology are very integrated. The sphere of society is like Sinology system in which each sign wants to find it’s meaning .To obtain this, they challenge each other .
The social sign system and it’s related concepts such as signifier and signified try to define the word in it’s specific approach. So it can identify the social subjects and social groups . to do this , it needs to divided the society into bipolar system, in other word , it make antagonistic attitude to ward society and under it’s shadow private and public life of people will be explained.
This paper aims to concentrate on two scholars thought . i.e. LUCLA and MOUFFE in this regard . it means Discourse theory toward social theory and vice versa .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Articulation
  • discourse
  • Identity
  • Meaning
  • Sign