توفیق محمد الشاوی و نظریه عمومی شوری در اسلام

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

مفهوم شورا، و نسبت شورا و دموکراسی، بیش از یک قرن است که در کانون مباحث نوگرایی دینی در جهان اسلام قرار دارد و،البته، تفسیر ها و نظریه های متفاوتی نیز تولید شده است. «نظریه عمومی شورا» از مهم ترین تئوری های شوراگرایی و مردم سالاری دینی است که توسط توفیق محمد الشاوی (1918م/1339ق)، اندیشمند معاصر مصری، طرح و بسط یافته است. به نظر شاوی، نظریه عمومی شورا سه ویژگی اساسی دارد؛1)تدارک بنیاد شرعی برای نوگرایی دینی، 2) تلقی شورا به مثابه قاعده عمومی عمل اجتماعی که فراتر از حوزه صرف سیاسی است، و 3) تفکیک بین شورا و استشاره.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

TOWFIQ MOHAMMAD AL-SHAVI AND THE GENERAL THEORY OF COUNCIL IN ISLAM

نویسنده [English]

  • Davood Feirahi
چکیده [English]

The concept of Shoura (council), and the relationship between Shoura and Democracy, has a key role in development of religious modernist debates in Muslim world. The “General theory of Shoura” is one of these theories on Islamic Democracy that provided and developed by Dr. Towfiq Mohammad al-Shavi(birth, 1918/Egypt). The three aspects of his theory are: 1) the religious basis of Shoura that provide an Islamic foundation for political modernity; 2) the definition of Shoura as a social rule in the human action; 3) The separation between the council and the deliberation in Islamic sacred texts.
This third point is the radiant face of the general theory of Shoura. Al-Shavi has attempt to separate the Shoura as an institute, or as council, from the Shoura as a voluntary deliberation, in Islamic jurisprudence (Fiqh).

کلیدواژه‌ها [English]

  • counci
  • deliberative democracy
  • Islam
  • Islamic democracy
  • shoura
  • Towfiq al -Shavi