کاوشی در روش‌شناسی تاریخ اندیشه‌های سیاسی (مطالعه موردی: نقد اسکینر بر روش‌شناسی قرائت‌ متنی)

نویسنده

دانشگاه شیراز

چکیده

مطابق روش‌شناسی قرائت ‌متنی، مفسر هر متن صرفاً با تمرکز بر خود متن می‌تواند معنای آن را دریابد. این روش‌شناسی مبتنی بر دو فرض اساسی است: یکی این که متن یک ابژه خودکفا بوده و دارای جهانی مستقل و خودمختار است و مفسر با تأمل در این جهان قادر است معنای متن را بدون توجه به قصد و نیت مؤلف و نیز بدون نیاز به شناخت زمینه اجتماعی_تاریخی پیدایش آن درک کند. دیگر اینکه، متون خصوصاً متون کلاسیک، متضمن سؤالات اساسی و دائمی و ایده‌های عام و فرازمانی است که بشر همواره در طول تاریخ با آنها درگیر بوده و خواهد بود. اسکینر ضمن نقد و نفی این دو فرض به نقد روش‌شناسی قرائت‌متنی می‌پردازد و ناکفایتی آن را در فهم اندیشه‌های سیاسی نمایان می‌سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A RESEARCH IN METHODOLOGY OF HISTORY OF POLITICAL THOUGHTS (CASE STUDY: SKINNER’S CRITIC ON METHODOLOGY OF TEXTUAL READING)

نویسنده [English]

  • Seyed Khodayar Mortazavi
چکیده [English]

The European countries' stances towards Bush's pre-emptive war were hard. This has been caused by some factors; first, the political European tradition of balance of power in regional and international system is still continuing. Second, the pre-emptive war has led to an increase of U.S mobility power in European security field. And at last the pre-emptive war has led to fractions and different political stances.
While America began the war in Iraq as unilateral strike and without any world coalition and multilateralism, European countries reacted against the Iraq war. They appraised American policy as a new form of international reaction after the World War 2.
The main question of this article is about the European reaction against Bush's
pre-emptive war. Although U.S and European countries are deeply familiar with Realistic approaches and enforcing power in international politics, they have accepted multilateralism and solidarity between great powers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • balancing traditions
  • inclusive coalition
  • Pre-emptive war
  • regime change policy
  • security coalition
  • war for justice