بازنمایی عنصر ایرانی در گزارش نامه های تاریخی روزگار قاجاریه

چکیده

تاریخ به معنای پژوهش درباره رویدادهایی است که در یک دوره زمانی خاص از سوی افراد پژوهشگر به شمار آمده، به چشم دیده شده و در ذهن، مورد عطف توجه قرار گرفته اند و به کار ساختن سازه ای از روایت درباره همان رویدادها آمده اند. واقعیت فزون بر تاریخ است و با فاصله ای بسیار از حیث عدد و رقم، پیشتاز است. این امر به زایش هویت می انجامد. هویت در این معنا یکی از محک هایی است که می توان با تکیه بر آن، رخداد تاریخی شده را بررسی کرد. هنگامی که از هویت به مثابه فرآیند سخن می گوییم در حقیقت از استمرار پدیده های تاریخی شده ای سخن به میان آورده ایم که یک فرد، گروه، قوم یا ملت در مقام پاسخ به پرسش هایی که از او درباره گذشته اش پرسیده اند، برمی آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE REPRESENTATION OF IRANIATE FACTOR IN HISTORICAL REPORTS OF QAJAR ERA

چکیده [English]

History means research on events that at a certain time have been taken into account, observed and kept in mind by researchers and has built a structure of the story about same events. Reality is greater than history and in terms of number exceeds it highly. This leads into identity generating. In this sense, identity is a criterion that historical event can be studied based on it. As we speak of identity as a process, indeed, we have spoke of the continuity of phenomenon having become historical in response to the questions of a people, group, ethno or nation about his past. With reviewing four historical works, writer has sought to study the factor of Iranian identity in historical reports of Qajar era.

کلیدواژه‌ها [English]

  • essence and individuality of Iran
  • history
  • Identity
  • Iraniate factor of identity
  • Qajar