بنیاد نظری فروپاشی اجماع در گفتمان اصلاح طلبی

نویسنده

چکیده

گفتمان اصلاح طلبی بر پایه مجموعه ناسازه‌های نظری پیکربندی شد و فاقد انسجام نظری بود. زیرا به طور توأمان، در آن هم از آموزه‌های سنتی اسلام و هم از آموزه های مدرن لیبرال استفاده شده بود. اجماع فوری اصلاح طلبان، ناشی از ضرورت تاریخی مخالفت با نامزد محافظه کاران بود که پیروزی خود را قطعی می پنداشت. آنان بر آن بودند که با تجمیع آرای پراکنده و ایجاد یک جبهه گسترده، صدای نوگرایان دینی و اصلاح طلبان را به جامعه برسانند و در عرصه سیاست حضور داشته باشند. اما راهبرد مشخصی برای این همگرایی یا ائتلاف سیاسی طراحی نکرده بود. اجماع نانوشته در پیرامون حمایت از خاتمی حاصل شد. هنگامی که پیروزی ناباورانه به دست آمد، اختلاف نظرها شروع شد. این اختلافات که از ناسازه های نظری گفتمان ناشی می شد، اختلاف نظر در پیرامون مبانی فکری و عقیدتی گسترده، روش های سیاسی گوناگون و رویه های اجرایی متفاوت اصلاح طلبان دور می زد. تفسیرهای موسع یا مضیق و مردم سالارانه یا سنتی از اصول قانون اساسی، شیوه تقسیم قدرت و بهره گیری از منافع قدرت سیاسی ریاست جمهوری، مجلس و شورای شهر شکل گرفت. بنابراین، هر فرد و گروهی جنبش اصلاح طلبی را به سویی کشاند و اجماع اصلاح طلبان فروپاشید و بستر لازم برای تحول نظری و تغییر شیوه های مبارزه سیاسی آنان فراهم گشت. در این مقاله، فرایند فروپاشی اجماع اصلاح طلبان در چهارچوب یک رهیافت نظری بررسی می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THEORETICAL FOUNDATION OF THE COLLAPSE OF REFORMISM DISCOURSE INTEGRITY

چکیده [English]

Reformism discourse was organized according to a set of non- homogeneous theories and because it was a combination of traditional teachings of Islam and teachings of modern liberalism simultaneously, it didn’t have any theoretical integrity. Immediate integration of reformers during the election was dues to a historical necessity of opposition against conservatisms, candidate who considered himself as the definite winner of the election. By gathering diffused votes, and making a wide political wing. Reformers wanted to be present in political theater and transfer their voices to the society. However, they didn’t develop any definite strategy to reach a political convergence or coalition. The unwritten integrity was made around khatami, but after the unbelievable victory, differences emerged gradually. These differences being made due to the non- homogeneous theories of this Discourse, were about intellectual foundations and various political and executive methods in reform wing. Wide and narrow, democratic or traditional interpretations of the Constitution, as well as power division and the use of political power of the president, parliament and city council were formed in the society. Reformism movement was being drawn in every direction by individuals or groups and lost its integration. Therefore the way was paved for theoretical development and change of political methods. Here we study the process of the collapse of reformers integrity on the basis of a theoretical approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dowom
  • e Khordad
  • Mohammad Khatami
  • reformism discourse
  • The Collapse of Reformism Discourse Integrity