مبانی نظری سرمایه گذاری مستقیم خارجی

نویسنده

دانشگاه آزادد زنجان

چکیده

دستیابی به هدف رشد و توسعه اقتصادی در هر کشوری مستلزم تشکیل سرمایه برای تأمین منابع مالی مورد نیاز طرح های اساسی و زیربنایی است. کشورهائی که برای توسعه خود در داخل از سرمایه کافی برخوردار نیستند ، به سرمایه گذاری های خارجی «انتقال وجوه یا مواد از یک کشور به کشور دیگر جهت استفاده در تأسیس یک بنگاه اقتصادی در کشور اخیر در ازاء مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم در عواید آن» می باشد. در خصوص علل سرمایه گذاری خارجی و تصمیمات راجع به اقدام به سرمایه گذاری در کشورهای دیگر نظریات متعدد از دهه 1960 به بعد شکل گرفته اند . مقاله سعی در بررسی این نظریات و توان تبیین آنها می‌دارد. به همین خاطر آن، ادبیات نظری راجع به سرمایه گذاری خارجی را در پنج طبقه بررسی می کند: نظریات مرتبط با بازار کامل، نظریات مرتبط با بازار ناقص، تغییرپذیری نرخ ارز، رویکرد استراتژیک و رویکرد التقاطی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THEORETICAL FOUNDATIONS OF FOREIGN DIRECT INVEST MENT

نویسنده [English]

  • Malek Zolqadr
چکیده [English]

Attainment to Economic and Social growth and development in eny country requirement to secure Financial resources for Infrastruture and fandamental plans . For this reason, Most of economic development model, blive key role for that to countrie's development . Those countries don,t enjoy sufficient capital Inside , will resort to foreign Investment .
foreign Investment by a difination is " transfer of funds and material from one country to other country for utilize to establish economic corporation in latter country In lieu of direct or Indirect participation In returning and revenue " . In a general division , Foreign Investment classify in two category:
1. Foreign Indirect Investment ( F.P.I.) .
2. Foreign direct Investment ( F.D.I.).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Differetial rate of return
  • Foreign Direct Investment
  • Industrial organization
  • Internalization
  • Internationalization
  • Market size
  • Portfolio diverorsification
  • Psychic distance
  • The Product Cycle