مدرنیته و پسامدرنیسم

نویسنده

دانشگاه آزاد کرج

چکیده

بحث کنونی بر این نظر استوار است که ضمن طرح مبانیِ جهان بینیِ مدرن، مؤلفه‌های اساسی رویکردِ نقادانة پسامدرن را به بررسی گذارد. در گفتار نخست، دربارة خردگرایی و انسان باوریِ مدرن؛ دو اصل محوری مدرنیته بحث می شود و تاثیر آنها را در تشکیل جهان، جامعه و انسان مدرن می‌سنجد. در خلال بیان این دو اصل و در ذیل آنها به برخی دیگر از اصول مدرنیته بنابر ضرورت، تناسب و پیوستگی با این اصول اشاره می شود.
در گفتار دوم، رویکرد پسامدرن در مواجهه با مدرنیته به بحث گذاشته شده است. رویکردِ نقادانة اخیر در نقد فراگیر و ساختارشکنانه از کلیت عقلانیت مدرن، از سنت اندیشة خردگراییِ انتقادی می‌گسلد و با لحنی آخرزمانی دربارة مدرنیته، هرگونه امکان عرضة بدیلی در قالب پروژة مدرنیته را منتفی می شمارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

MODERNITY AND POSTMODERNISM

نویسنده [English]

  • Mohammad Saveji
چکیده [English]

The article includes two discourses: first discourse, discusses about modernity and two of its main foundations; rationalism and humanism, and then explanes their impacts on the formation of the modern world, society and human being. Second discourse, considers the postmodern critical approach to modernity and its principles. Postmodernism, totally rejects the modern reason and deconstructs all aspects of intellectual and rational legacy of the Enlightenment tradition and modernity. Finally, the author of the article concludes: negation of modern rationality as an instrument of total domination over contemporary and late modern society by postmodernism, denies the dichotomous quality of modern reason and refuses the emancipatory feature of the cultural and communicative reason, and as a results, leads to conservatism and nihilism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Critic of postmodernism
  • Critic of postmodernism approach
  • humanism
  • Modernity
  • Postmodernism
  • rationalism
  • Revolution