سیاست های دولت پهلوی در قبال بهاییت (1357 – 1332)

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه آزاد رفسنجان

چکیده

گسترش نقش ها و تنوع کارویژه های دولت- ملت های معاصر در قرن بیستم خواه نا خواه گروه های قومی، نژادی، دینی و زبانی را در معرض سیاست ها و رویکردهای آنها قرار می دهد. بنابراین شناخت دولت به عنوان مهم‌ترین نهاد تنظیم کننده این سیاست ها گام اول در مطالعه این گروه‌هاست. از سوی دیگر، اقلیت ها برخلاف آنچه که در ظاهر ممکن است به نظر برسد، گروه های اجتماعی منفعل نبوده، با اتخاذ استراتژی های مختلف که ملهم از منابع فکری و آموزه های آنهاست، در تنظیم سیاست اقلیت نقش دارند. در ایران تحت تأثیر سیاست ها و رویکردهای غیردینیِ رسمی به مقول? اقلیت های دینی در فاصل? سال های 1332 تا 1357، زمینه برای نقش آفرینی و فعالیت بهاییان آماده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE PAHLAVI POLICIES TO WARD BAHAISM (1953-1979)

نویسندگان [English]

  • Vahid Sinaee 1
  • Leila Chamankhah 2
چکیده [English]

Minority groups; including ethnicities, religious communities, and racial groups have been subjected state policies and strategies as a result of the extending and diversifying the modern nation-states. To study the State, as the most important body of formulating these policies is the first step toward the study of the minority question. On the other hand, minorities are not "passive social entities" and can share in shaping the official policies, improving view point of political elites toward minorities and even affecting minority politics. During the 1953-1979, in Iran "Minority Politics" has been changed dramatically. At this time, three different trends have met: Secularism of the State resulting in applying more limitations for religious tendencies and then activation of Bahaism in various fields of the society like economy, education, cultural issues, etc, Centralization of Power, which was an effort conducted by the court to marginalize

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bahaism
  • centralization
  • minority behavior
  • Pahlavi regime
  • Secularism