اوپک و شوک های نفتی؛ آسیب شناسی رفتار اوپک در بازار جهانی نفت

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

پس از جنگ دوم جهانی، تقاضای نفت رو به فزونی نهاد و در دهه 1970 به حداکثر رشد خود رسید. البته تامین این میزان تقاضا تنها با واردات هر چه بیشتر از اوپک ، خصوصا اعضای خاورمیانه ای آن امکان پذیر گردید. همزمان، در ابتدای این دهه، برخی از اعضای اوپک اعطای امتیازات جدید نفتی را متوقف ساختند و مشارکت برابر در قراردادهای موجود را مطالبه کردند و حتی تعدادی از آنها صنعت نفت خود را به طور کامل ملّی کردند. این عوامل منجر به ظهور اوپک به عنوان بازیگری جدید و پر قدرت در بازار جهانی نفت گردید. اما، همانگونه که وقایع بعدی نشان داد، تسلط اوپک بر بازار عمر کوتاهی داشت و تحت تاثیر عواملی چند که عمدتاً ناشی از رفتار این سازمان پس از شوک دوم نفتی (1979) بود، به زودی این دوره به پایان رسید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

OPEC & OIL SHOCKS; THE PATHOLOGY OF OPEC'S BEHAVIOR IN GLOBAL OIL MARKET

نویسندگان [English]

  • Mohammad Shirkhani
  • Hamid Reza Ghavam Maleki
چکیده [English]

After Second World War, demand for oil increased and in 1970s reached to its maximum growth. And naturally, providing this level of demand depended on much more import from OPEC, especially from Middle Eastern members. Contemporaneous, in the early 1970s, some OPEC governments stopped granting new concessions and starting to claim equity participation in the existing concessions, with a few of them opting for full nationalization. These two processes led to the introduction of new powerful actor to global oil market.
But, as the further events showed, OPEC's dominance had a short life and because of some reasons, chiefly as a result of OPEC's behavior after second oil shock (1979), this period shortly finished. In the mid 1980s, it's pronounced that the OPEC's formal prices catch to trouble.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ..
  • ...
  • Global Oil Market
  • Oil shocks
  • OPEC