«خود کامگی اکثریت» و حقوق اقلیت ها در دمکراسی لیبرال

نویسنده

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

با مطرح شدن موضوع خودکامگی اکثریت در دو قرن هجدهم و نوزدهم میلادی توسط فدرالیست ها، الکسی دوتوکویل و جان استوارت میل، این اندیشه وران صورتی جدید از استبداد را در جهان آشکار کردند که برای بسیاری از افراد که تجربة خود کامگی فردی را از سر گذرانده بودند، تازگی داشت. با نقد دمکراسی بر پایة رأی اکثریت، مسأله اقلیت‌های قومی، مذهبی و زبانی و حقوق و آزادی‌های بنیادین آنان بطور جدی مطرح گردید. در برابر این چالش بزرگ، دمکراسی لیبرال بر پایة اصول سیاست بیطرفی ، برابری فرصت‌ها و تبعیض مثبت کوشید در جهت تأمین حقوق اقلیت ها به رفع نقایص و کاستی های دمکراسی مدد رساند. بر این اساس ، می‌توان دریافت که اقلیت ها در پرتو نظریه پردازی اندیشه وران دمکراسی لیبرال از امکانات و ظرفیت های بیشتر در تأمین حقوق و آزادی های خویش برخوردار شده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

“TYRANY OF THE MAJORITY", AND THE RIGHTS OF MINORITIES IN LIBERAL DEMOCRACY

نویسنده [English]

  • Seyed ali Mahmoudi
چکیده [English]

Raising the concept of ‘Tyrany of the Majority’ by Federalists , Alexi de Tocqueville and John Stuart Mill in eighteenth and nineteenth centuries , they revealed a new form of tyrany which was uniqe for those who had experienced despotic regimes .
With the critique of democracy baised on majority vote , the question of ethnic , religious and linguistic minorities , along with their rights and fundamental freedoms , were raised seriously . Confronting such important challenge , liberal democracy on the basis of neutrality , equality of opportunity and Positive discremination , made attempts to help democracy for its failure and shortcoming . Therefore it is underestandable that minorities in the light of theories of liberal democracy have been able to enjoy more capabalities and capacities towards achieving their rights and liberties .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consent
  • Democracy.Liberal Democracy
  • Equality of opportunity
  • Minorities
  • neutrality
  • Positive Discremination
  • Tyrany of the Majority