ورزش و سیاست

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

در این پژوهش جنبه های مختلف رابطه ورزش و سیاست مورد توجه قرار گرفته و در پایان پیشنهادهایی برای بهبود ورزش کشور ارائه شده است.بر اساس این بررسی، رابطه ورزش و سیاست یک رابطه دو طرفه است؛ به گونه ای که از یک طرف سیاست از طریق تدوین و اجرای راهبرد ورزشی بر ورزش تاثیر دارد و از طرف دیگر ورزش از طریق تحکیم ارزش های انسانی و همبستگی ملی و افزایش مشارکت سیاسی بر سیاست تاثیر می نهد و البته خود نیز به ویژه در زمان برگزاری ورزش های بین المللی مورد استفاده قدرت های جهانی واقع می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

SPORT AND POLITICS

نویسنده [English]

  • Mostafa Malakootian
چکیده [English]

In this research I have pointed out the various aspects of the relationships between sport and politics and at the end I have suggested some ideas for improving the sports in iran. on the basis of this research, the relationships between sport and politics is a bilateral relation, because from one hand the politics impacts on sport by making and implementing sports` strategy and on the other hand, the sport impacts on politics by strengthening the human values, national unity and increasing political participation, and of course, especially when international sports is implementing, it is misused by the world powers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human values
  • national unity
  • political participation
  • Sport Media
  • Sports sterategy
  • Sport vandalism