نقش، اهمیت و جایگاه مشاوران نزد سیاست گذاران و مدیران همراه با بررسی نمونه موردی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله موضوعی پر اهمیت در عرصه سیاست گذاری و مدیریت مورد بررسی قرار می گیرد که به زعم نویسندگان تا کنون ادبیاتی در زمینه آن در کشور ایجاد نگشته است. نقش و جایگاه مشاوران در کنار سیاست‌گذاران و مدیران موضوع بحث این نوشته است. نگارندگان در آغاز با نگاهی تاریخی بر جایگاه مشاوران در تمدن های پیشامدرن متمرکز شده اند و سپس با عطف توجه به کشورهای فرانسه و ایالات متحده آمریکا سعی بر آشکارسازی نقش نظام مند مشاوران در تصمیمات کشور های مدرن نموده اند. در ادامه مورد کشور جمهوری اسلامی ایران از دو چشم انداز مورد توجه قرار گرفته است. ابتدا، چشم انداز ذهنی برای ارائه یک گونه شناسی کلی و سپس، چشم انداز عینی با تمرکز بر یکی از نهادهای سیاست گذاری کشور به منظور روشن ساختن جایگاه و نقش مشاور بدان گونه که نزد مدیر و مشاور دیده می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ON THE IMPORTANCE AND THE ROLE OF CONSULTANTS IN THE PROCESS OF PUBLIC POLICY AND DECISION MAKING

نویسندگان [English]

  • Madjid Vahid
  • M. A. Amanpour
چکیده [English]

The purpose of this article is to focus on an important issue in the field of public policy, i.e.: the role of consultants in the process of public policy and decision making. In this article, it is historically shown that this role was confirmed and applied in ancient civilizations such as Iranian, Greek and Islamic civilizations. The systematic role of consultants is, then, emphasized in modern states like France and the U.S.A.
The case of I.R. of Iran is taken under consideration from two points of view: firstly, an overall observation in order to provide a typology of consultants in this country; secondly, a clinical observation, by taking an institution as case, to see how manger, in one side, and consultants, in other side, see the characteristics, the importance and the place of this function in their organizational life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ..
  • Decision making
  • Management Necessities
  • Public policy making
  • Role of Consultants