دولت و توسعه: نقد و بررسی کتاب " توسعه دولت محور"

نویسنده

دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

دولت به مثابه موثرترین سازمان سیاسی، در قلمروهای مختلف زندگی اجتماعی تاثیرگذاری های غیرقابل انکار دارد. در حوزه توسعه و سیاست های مربوط به توسعه نیز، توجه به چگونگی ایفاء نقش دولت و شیوه تاثیرگذاری آن بر روند توسعه مدنظر صاحبنظران قرار دارد. برخی از تحقیقات انجام پذیرفته در این زمینه، عمدتاً بر جنبه تاریخی موضوع تاکید دارند و با مدنظر قرار دادن سیر توسعه یافتگی جوامع پیشرفته، درصدد تبیین نقش دولت در روند توسعه برآمده اند. در مقابل، محققان دیگر، عمده توجه خود را بر نقش دولت در جهان در حال توسعه قرار داده اند. مباحث مربوط به "حکمرانی خوب" در این راستا مطرح شده است. در این مقاله، به بررسی و نقد نظریات آتول کوهلی در کتاب "توسعه دولت محور" پرداخته ایم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

STATE AND DEVELOPMENT: A CRITICAL REVIEW OF THE BOOK OF STATE DIRECTED DEVELOPMENT

نویسنده [English]

  • Javad Afshar Kohan
چکیده [English]

State as most affecting organization in politics, effects on different sphere in social life. In development discussion and its strategies, we must attention to these subjects: How can state effects on development? What is its role in this respect? Some researches have historical attributions and study the role of state in development countries in past. Other researchers, study the role of state in developing societies. In this respect, is proposed “Good governance”. In this paper, we examine the Kohli’s theory in his book: state directed development. On this base, we describe the positive and negative aspects of his work.... ...

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • ..
  • Comparative Study
  • Development
  • Industrialization
  • state