کارکردهای تشکل های دانشجویی

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

تشکل های دانشجویی در عرصه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و رفاهی حضوری به نسبت فعال دارند. این فعالیت از راه کارکردهای گوناگون در عرصه های مزبور صورت می گیرد که از آنها می توان با عنوان های کارکردهای فردی، سیستمی، سیاسی، رفاهی، اجتماعی و فرهنگی یاد کرد. بررسی مهم ترین کارکردهای تشکل های دانشجوی و نظریه های مربوط به آنها مورد توجه و وظیفه این مقاله است.
تشکل های دانشجویی در عرصه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و رفاهی حضوری به نسبت فعال دارند. این فعالیت از راه کارکردهای گوناگون در عرصه های مزبور صورت می گیرد که از آنها می توان با عنوان های کارکردهای فردی، سیستمی، سیاسی، رفاهی، اجتماعی و فرهنگی یاد کرد. بررسی مهم ترین کارکردهای تشکل های دانشجوی و نظریه های مربوط به آنها مورد توجه و وظیفه این مقاله است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE FUNCTIONS OF STUDENT ORGANIZATIONS

نویسنده [English]

  • Seyed Rahim Abolhassani
چکیده [English]

Student organizations are active at social, political, cultural and welfare areas of student life. They have individual and systematic functions in those areas of student life. They have individual and systematic functions in that area too. Their presence in university is necessary. This article describes their important functions.
Student organizations are active at social, political, cultural and welfare areas of student life. They have individual and systematic functions in those areas of student life. They have individual and systematic functions in that area too. Their presence in university is necessary. This article describes their important functions.
Student organizations are active at social, political, cultural and welfare areas of student life. They have individual and systematic functions in those areas of student life. They have individual and systematic functions in that area too. Their presence in university is necessary. This article describes their important functions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ...
  • Individual Functions
  • Political Functions
  • Social and Cultural Functions
  • Systematic Functions