مبانی نظری دموکراسی متکثرگرای لیوتار

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه تهران

چکیده

لیوتار ضمن آسیب‏شناسی جوامع مدرن، وضعیت پیش‌آمده، یعنی فروریختن فراروایت‌ها و تبدیل شدن آنها به ‌روایت‌های خرد و محلی در تمام حوزه‌ها را گرامی می‌دارد. برای وی چنین وضعیتی به خرده‌روایت‌های خرد و محلی به حاشیه رانده شده فرصتی دوباره برای ابراز وجود و امکان حیات می‌دهد که تاکنون بواسطه‌ی خواست حفظ یگانگی و ثبات و ...از امکان ابراز هویت خود محروم بودند. اما حفظ و ماندگاری این تنوع و تکثر نیاز به یک چارچوب یا قالبی دارد تا نه تنها این وضعیت دوام بیاورد بلکه تقویت و حمایت نیز بشود که به نظر می‌رسد قالب دموکراسی متکثرگرای وی این توانایی و ظرفیت را داشته باشد. البته نظریه‌ی دموکراسی وی بطور خیلی صریح بیان نشده و آن را را باید از لابلای آثار و نظریاتش یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THEORETICAL BASES OF LYOTARD'S PLURALISTIC DEMOCRACY

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Tajik 1
  • Ali Pourpasha Kasin 2
1
2
چکیده [English]

Criticizing the drawbacks of modern societies, Lyotard glorifies the changing of meta-narration to show lack of such narrations totally. For him such a condition or changing of sub-narrations to periphery ones gives him an opportunity to self-expression and survival chance, which by intention to solidarity, stability, etc. They have been deprived of their identity, but keeping eternality of such pluralism and variety needs a pattern, not only to survive such a condition, but also to its supporting: who seems his pluralistic, democratic pattern to here such a power and violence. However his democratic theory has not been corrected explicitly, which deserves to be searched through his theories and impressions. Therefore Lyotard's democratic pluralistic theory is based on cognition and sociology which deserves consideration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ...
  • Democracy
  • Knowledge
  • Lingual Game
  • Meta-Narration