سرمایه اجتماعی، جامعه مدنی و دولت: عناصر دستیابی به توسعه

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

سرمایه اجتماعی فزایند? موجود در روابط کنشگران اجتماعی و جامعه مدنی مستحکم، به همراه دولتی مدرن، قوی و توسعه خواه، می توانند فرایند توسعه همه جانبه کشورهای در حال توسعه را با کمترین زمان و آسیب ممکن به پیش ببرند. این عناصر، اجزاء یک مثلث واحد هستند. در صورت وجود اتحاد و توازن، و برقراری ارتباط ارگانیک میان آنها، می‌توان انتظار داشت که این کشورها، به توسعه دست یابند. ضعف یا تضعیف هر کدام، فرآیند توسعه را با اعوجاجات فراوانی روبرو خواهد کرد. و در نهایت، ضعف یا تضعیف هر سه مؤلفه، عدم توسعه یافتگی را نهادینه می کند. تأمل و بازاندیشی در کیفیت این سه ضلع مثلث توسعه‌یافتگی و اتخاذ راهبردهای مناسب برای تقویت آنها، شاید بهترین الگو برای دستیابی به توسعه همه جانبه و پایدار باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

SOCIAL CAPITAL, CIVIL SOCIETY AND STATE: ELEMENTS OF ACCESS TO DEVELOPMENT

نویسنده [English]

  • Saeed Attar
چکیده [English]

Social capital that exists in relations among social actors and the existence of fortified civil society, with a modern, powerful and developmental state can advance the development process in developing countries with minimum damage and in shortest time. The elements are the three sides of one single triangle. If unity and balance exist and an organic relationship is made between those elements, it can be expected that those countries will access to development. Weakness of each of them or making one of them weak will result in many anomalies in the development process, and finally the weakness or making each of the three elements weak will institutionalize underdevelopment. Deliberation and rethinking the quality of these three sides of achieving development and adopting suitable strategy for strengthening them may be the best pattern to achieve a sustainable development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Civil society
  • Development
  • developmental state
  • Development Triangle
  • Social capital