اثرات محیط سیاسی بخش دولتی بر رفتار سازمانی کارکنان و مدیران

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

بحث گرایش های سیاسی بوروکرات ها و کارکنان دولتی و تاثیر آن بر عملکرد آنها همواره یکی از مهم ترین موضوعات در مدیریت دولتی بوده که تحت عنوان دوگانگی سیاست - اداره مورد بررسی قرار گرفته است. مقاله حاضر به بررسی تاثیر گرایش های سیاسی مدیران و کارکنان دولتی بر رفتار شهروندی سازمانی آنها می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که گرایش های سیاسی بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیر می گذارد و مدیران و کارکنانی که به حزب حاکم گرایش دارند رفتار شهروندی بالاتری از دیگران دارند و در مقابل کارکنانی که به حزب حاکم گرایش ندارند، رفتارهای شهروندی سازمانی چندانی از خود نشان نمی دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

IMPACTS OF THE POLITICAL ENVIRONMENT OF PUBLIC SECTOR ON THE ORGANIZATIONAL BEHAVIOR OF PUBLIC SERVANTS

نویسندگان [English]

  • Arian Gholipour
  • Abbas Monavarian
  • Reza Tahmasebi
چکیده [English]

Political attitudes of bureaucrats and their impact on performance have been one of the most important debates in public administration that have been studied in Dichotomy of Politics-Administration. In this article, we examine the effect of political attitudes of bureaucrats on their organizational citizenship behavior (OCB). The results show that political attitudes have a significant correlation with OCB and bureaucrats that belong to the ruling party exhibit more OCB than others.
The results show that political attitudes have a significant correlation with OCB and bureaucrats that belong to the ruling party exhibit more OCB than others.
The results show that political attitudes have a significant correlation with OCB and bureaucrats that belong to the ruling party exhibit more OCB than others.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ...
  • ....
  • Organizational Citizenship Behavior
  • Political Attitudes
  • Politics-Administration Dichotomy