بحران هویت روشنفکری در روسیه و جریان اسلاوگرایی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

اسلاوگرایی تجلی خودآگاهی ملی در سطح جامع? روشنفکری روسیه در نیم? نخست سد? نوزدهم بوده است. فرضی? مقاله این است که شکل گیری اسلاوگرایی به عنوان برآیندی از تلاش گروهی از دانش آموختگان برای غلبه بر بحران هویت جامع? روشنفکری روسیه بوده است. برای تبیین این موضوع، ابتدا زمینه‌های سیاسی، اجتماعی و فکری این بحران و پیدایش اسلاوگرایی در چارچوب نظریه‏‏های نوسازی مورد تبیین قرار گرفته است. سپس استدلال می شود که مسأل? هویت ملی صرفاً گفتمانی در پیوند با آینده روسیه در میان نخبگان دانش آموخته بوده است. در پایان استدلال شده است که مفاهیم و اندیشه های رمانتیک هم در ایجاد بحران هویت و هم در تدارک –دستور کار جدید روشنفکری برای خروج از این بحران نقشی تعیین کننده داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

SLAVOPHILISM: THE OUTCOME OF INTELLECTUAL IDENTITY CRISIS IN RUSSIA

نویسندگان [English]

  • Elaheh Koolaee
  • Ahmad Rashidi
چکیده [English]

Slavophilism is described as a manifestation of national consciousness among Russian intellectuals at the early 19th century. The aim of this article is to furnish a ground for understanding Slavophilism as an attempt by a group of Russian educated elites to confront the intellectual Identity Crisis. For the explanation of this idea, the article begins with a discussion of the different aspects of the crisis and emergence of slavophilism in the framework of modernization theories. It argues, then, that the question of national identity was a discourse on Russia’s future merely among educated elites, not as a broad sentiment among the ordinary people. The article, ultimately, addresses the influence of Romanticism on Slavophilism. It establishes that Romantic ideas and concepts shaped the identity crisis and at the same time provided the material of a new intellectual agenda to confront the crisis

کلیدواژه‌ها [English]

  • Identity Crisis
  • Intellectual
  • Modernity
  • Nationalism
  • Romanticism
  • Slavophilism