سنجش نظری قانون اساسی جدید افغانستان با دموکراسی

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

نهمین قانون اساسی مصوب 1382 افغانستان طبق توافقنامه بن با رویکردی دموکراتیک به تدوین و تصویب رسید. این مقاله به بررسی اصول این قانون اساسی با دو مدل دموکراسی لیبرال (حمایتی و تکاملی) پرداخته است. در این سنجش پنج شاخص – انسان شناسی، مقوله حق، نظام سیاسی، دموکراسی، فرایندهای تحقق دموکراسی – به عنوان مبنای تحلیل قرار گرفته است. در این تحلیل قانون اساسی جدید افغانستان در پنج شاخص با هر دو مدل مذکور مطابقت داشت.
همین قانون اساسی مصوب 1382 افغانستان طبق توافقنامه بن با رویکردی دموکراتیک به تدوین و تصویب رسید. این مقاله به بررسی اصول این قانون اساسی با دو مدل دموکراسی لیبرال پرداخته است. در این سنجش پنج شاخص – انسان شناسی، مقوله حق، نظام سیاسی، دموکراسی، فرایندهای تحقق دموکراسی – به عنوان مبنای تحلیل قرار گرفته است. در این تحلیل قانون اساسی جدید افغانستان در پنج شاخص با هر دو مدل مذکور مطابقت داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

AFGHANISTAN'S NEW CONSTITUTION AND DEMOCRACY: A THEORETICAL EVALUATION

نویسندگان [English]

  • Abbas Manoochehri
  • Safora Mazari
چکیده [English]

The Ninth constitution of Afghanistan (1382 /2003) was ratified according to the Bone Agreement and with a democratic orientation. This paper compares the principles of this constitution with principles of two models of Liberal Democracy. For this purpose, five indexes have been used for our analysis: The view on Man, The notion of Right, Political System, Democracy, and the process for the actualization of Democracy. According to the results of this study, Afghanistan's new Constitution corresponds to both models of Liberal Democracy.
The Ninth constitution of Afghanistan (1382 /2003) was ratified according to the Bone Agreement and with a democratic orientation. This paper compares the principles of this constitution with principles of two models of Liberal Democracy. For this purpose, five indexes have been used for our analysis: The view on Man, The notion of Right, Political System, Democracy, and the process for the actualization of Democracy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ...
  • Afghanistan
  • Constitution
  • Democracy
  • Theoretical Evaluation