گفتمان هویتی تجددگرایان ایرانی در انقلاب مشروطیت

نویسنده

دانشگاه یزد

چکیده

انقلاب مشروطیت نقطه عطف رویارویی هویتی ایرانیان با مدرنیته است که از آن به عنوان انقلابی برگرفته از مفاهیم مدرن در تمایز با سپهر اندیشه و هویت سنتی یاد می شود. مشروطیت، سرفصلی جدید از تاریخ ایران است که تحولات آن بر تاریخ سیاسی ایران در قرن بیستم سایه افکنده است و بر فرهنگ، اقتصاد و سیاست کشور ما تأثیری غیرقابل انکار نهاده است. یکی از گفتما‌ن‌های هویتی مندرج در گفتمان مشروطه، گفتمان تجددگرائی است که درک آن می‌تواند به فهم زوایای نامکشوف هویت ایرانی در این مقطع یاری رساند. طیف تجددگرایان متشکل از گروهی کوچک اما رو به گسترش از روشنفکران و نخبگان بودند که یا دارای زمینه تحصیلاتی جدید، یا اغلب صاحب منصب دولتی، بازرگان، سیاح، دیپلمات و یا افرادی «خود ساخته» بودند که با اندیشه های مدرن آشنایی یافتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

IRANIAN MODERNIST (MOTAJADEDIN) DISCOURSE IN THE CONSTITUTIONAL REVOLUTION'S ERA

نویسنده [English]

  • Aliashraf Nazari
چکیده [English]

One of the major categories of the Iranian Constitutional Revolution is modernists (motajadedin) who are referred to variously as “adaptionists”, “apologists”, “syncretists” and “revisionists”. Motajadedin are devout and knowledgeable Iranians whose mission is threefold: first, to define Iranian identity by bringing out of the fundamentals in rational and liberal manner; second, to emphasize, among others, basic elements of modern ideals of freedom, tolerance, fraternity, law, secularism and nationalism; and third, to interpret the context of social tradition in such a way as to bring out is dynamic character in the context of the intellectual and scientific progress of the modern world.
In contrast to traditionalists, concerned with maintaining of the status quo, and to the reformer Islamists, motajadedin sincerely endeavored to reconcile differences between traditional religious doctrine and secular scientific rationalism, between unquestioning faith and rational logic, and between the continuity of Islamic tradition and modernity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Archaeism
  • Constitution
  • law
  • Modernity
  • Nationalism
  • Tradition