سیاست ها و راهبردهای توسعه صنعت آلومینیوم کشور

نویسنده

آموزش عالی امام خمینی (ره)

چکیده

موتور توسعه اقتصادی در هر کشور معمولاً توسعه صنعتی متکی بر مزیت های آن کشور است. ایران کشوری است که از نظر ذخائر انرژی (نفت و گاز) در رتبه دوم جهانی قرار دارد. صنعت آلومینیوم مهم ترین صنعت انرژی بر بوده و آلومینیوم از جمله فلزات استراتژیک است که از طریق الکترویز استحصال می شود و از آن به عنوان قلک یا مخزن انرژی نام برده می شود. آلومینیوم به دلیل خصوصیات برجسته و کاربرد گسترده در صنایع حائز اهمیت فراوان است. از طرف دیگر توسعه صنایع انرژی بر در سیاست های کلی و قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مورد تاکید و همچنین مورد حمایت دولت قرار گرفته است. در این مقاله با بررسی های میدانی از طریق مصاحبه و مشاهده مستقیم و نیز از طریق پرسشنامه، عوامل تاثیرگذار بر این صنعت شناسایی و تجزیه و تحلیل شده است.

کلیدواژه‌ها