لیبرالیسم، حریم خصوصی و قانون پاتریوت

نویسنده

چکیده

لیبرالیسم به عنوان ایدئولوژی نظام های سیاسی غرب در اصول بنیادین خویش به حقوق اساسی بشر و از جمله حق حریم خصوصی که باید از دخالت همه کس به خصوص قدرت عمومی مصون باشد اذعان دارد. اما قدرت عمومی همواره به بهانه ایجاد نظم و امنیت و یا شرایط اضطراری به محدود کردن آزادی ها و از جمله دخالت در حوزه خصوصی افراد مبادرت کرده است. حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 در ایالات متحده، محیط امنیتی جدیدی را ایجاد کرده که نظام سیاسی این کشور با وضع قوانین و مقررات مداخله جویانه و از جمله قانون پاتریوت به شکلی گسترده نسبت به نقض حقوق فردی و از جمله دخالت در حریم خصوصی اقدام کرده است. در این مقاله اهمیت حریم خصوصی در ایدئولوژی لیبرال و تأثیرات قانون پاتریوت در این خصوص بررسی می شود.

کلیدواژه‌ها