روش های تحقیق ترکیبی در علوم سیاسی

نویسندگان

چکیده

روش های تحقیق کمی و کیفی در بسیاری از موارد تفاوت های چشمگیری با هم دارند، اما در بسیاری از موارد دیگر همدیگر را تکمیل می کنند. به دنبال افزایش انتقادات از روش های کمی و کیفی، امروزه شاهد افزایش تمایل به کارگیری روش های تحقیق ترکیبی در علوم اجتماعی به طور عام و علوم سیاسی به طور خاص هستیم. بسیاری از طرفداران تکثرگرایی در تلاش برای پر کردن شکاف بین روش های کمی و کیفی از روش های ترکیبی بهره می گیرند. این نوشتار بر آن است تا ضمن معرفی و تعریف روش های تحقیق ترکیبی، الگوها و مدل های مختلف ترکیب روش های کمی و کیفی را ارائه کرده سپس نقاط قوت و ضعف این روش ها را بررسی نماید و سرانجام به کاربرد و بررسی چشم‌انداز آینده این روش ها در علوم سیاسی پرداخته می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

MIXED RESEARCH METHODS IN POLITICAL SCIENCE

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Takhshid
  • Mehdi Matin Javid
چکیده [English]

Qualitative and Quantitative research methods are different in some aspects but they complement each other in other aspects, as well. Following widespread criticism of qualitative and quantitative research methods, there is increasing trend in using mixed research methods in social sciences in general and political science in particular. Most advocates of pluralism attempted to fill the gap between qualitative and quantitative methods using the mixed research methods. The present research takes into consideration the introduction and definition of mixed research methods. Then, it tries to discuss different models and paradigms of mixing qualitative and quantitative methods and their advantages and disadvantages. Finally, it considers the outlook and future of mixed research methods in political science.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mixed Methods
  • Pluralism
  • Political Science
  • Qualitative Method
  • quantitative method
  • Research methods