تئوری «نفرین منابع» یا نحوه مدیریت درآمدهای نفتی مطالعه موردی: مقایسه ایران و نروژ

نویسندگان

چکیده

تئوری نفرین منابع با توجه به تجربه کشورهای دارای منابع غنی بیان می دارد که درآمدهای ناشی از فروش منابع طبیعی نه تنها به رشد اقتصادی بیشتر منجر نشده، بلکه اثرات سوء اقتصادی برجای گذاشته است. این مقاله نشان می دهد که منابع طبیعی فی نفسه نمی تواند نفرین تلقی شود؛ بلکه نحوه مدیریت درآمدهای حاصله است که با اهمیت می باشد. تاسیس حساب ذخیره ارزی در ایران با هدف کنترل نوسانات ناشی از تغییرات قیمت نفت بود اما عملکرد حساب ذخیره ارزی به مرور از اهداف خود دور شد. در مقابل، کشور نروژ به عنوان الگویی موفق از چنین مکانیسمی شناخته می شود. این نوشتار مدیریت ذخیره ارزی در ایران و نروژ به روش مقایسه ای بر اساس سه شاخص مکانیسم، شفافیت و عمکرد را مورد بررسی قرار داده تا نشان دهد که اثر درآمدهای حاصل از منابع اولیه مانند نفت بر اقتصاد ملی مدیریت درآمدها بستگی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

RESOURCE CURSE THEORY OR THE MANAGEMENT OF OIL REVENUES THE CASE STUDY: ACCOUNT RESERVES FOREIGN OF COMPARISON A NORWAY AND IRAN

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Shirkhani
  • Abazar Barari
  • Hossein Poozesh Shirazi
چکیده [English]

According to resource curse theory, not only the revenues from selling natural resources do not result in economic growth, but also have some unpleasant effects on economy. This study shows that natural resources cannot be considered curse by itself , but it is the management of revenues which is important. The foreign reserves fund was established to control the effects of oil price volatilities on Iranian economy, but the performance of this fund got apart from its purposes. On the other hand, Norway is a successful example of this mechanism. This paper, using a comparative approach and according to 3 indices of mechanism, clarity and performance, studies the management of foreign reserves of Iran and Norway to show that the effect of revenues from resources like oil on national economy depends highly on the way these revenues are managed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • clarity
  • foreign reserves account
  • foreign reserves fund
  • Mechanism
  • performance
  • Resource Curse