مفهوم شرق و غرب در اندیشه فردید

نویسندگان

چکیده

شرق و غرب واژگانی هستند که پیشینه طولانی در ادبیات و اندیشه‎ی ایرانیان دارند. با پذیرش همراهی ادبیات و اندیشه به این نکته پی می‌بریم که ریشه‎ی این اصطلاحات از کجا وارد ادبیات ما شده است. مفهوم شرق و غرب نخستین بار توسط عرفاء به‎کار گرفته شد. این واژه‌‎ها در مسیر تاریخی خود چندین بار تغییر معنا یافته و در نهایت به فضای جدید رسیده اند. تمرکز این مقاله بررسی این دو واژه در اندیشه فردید است، این‎که فردید چگونه با بهره‎گیری از ادبیات چپ و ادبیات عرفانی سرزمین خود این دو واژه را بازتولید می‎کند و در دنیای مدرن و در تقابل با آن معنای جدید به آنها می‎دهد. بررسی این دو واژه در گرو شناخت ادوار تاریخ از نظر فردید می باشد. به تعبیری بحث از حقیقت غرب زدگی مستلزم بحث از ادوار تاریخ است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

SEYED AHMAD FADRID'S ATITTUDES IN PERIODS OF HISTORY AND PHILOSOPHY OF HISTORY

نویسندگان [English]

  • Alireza Sadra
  • Mohammad Mohsen Sharei
چکیده [English]

Fardid is an Iranian contemporary philosopher who grows up in Iran's inflamed political atmosphere.
He is a verbal philosopher who is interested in Iran's past history. Having scattered speech and don't having any written document result to make a difficulty in finding his philosopher's ideas.
Fardid's philosophy isn't out of history and never be an abstract philosopher.
This article wants to state this philosopher's ideas and thoughts. Writer believes that Fardid proposes his thought's methods on the basis of his periods of history and philosophy of history. His philosophy of history has a linear movement. It has a specified target although philosopher or sages can't explain this target exactly.
However Fardid's procedure of history moves to a gaol, but it is not necessarily towards progress, of course concludes at the end in prosperity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • East
  • history
  • leteratura
  • philosophy
  • priod
  • think
  • West