فرمانروایی تؤامان: حکومت و مشروعیت در ایران باستان

نویسنده

چکیده

در بار? ایران باستان به ویژه در سال های اخیر، پژوهش هایی قابل توجه انجام گرفته و این حاکی از یک رویداد میمون در خصوص توجه پژوهشگران به تمدن ریشه دار ایران باستان است. نوشتار حاضر به دلیل توجه و تمرکز روی یکی از وجوه سیاسی آن تمدن، در نوع خود کاری بدیع است. سئوال اصلی این است که حکومت ها و زمامداران برای تداوم زمامداری خویش چه ادله و توجیهاتی ارائه میکرده اند؟ پاسخی که بر اساس تحلیل متون سنگ نوشته ها به دست آمده حاکی از آن است که برای توجیه مشروعیت سیاسی سه عنصر دارای اهمیت بیشتر بوده اند. این عناصر عبارتند از: تبار، لطف خداوند و عدالت و خصال ویژ? انسانی. در این پژوهش سنگ نوشته های غرب ایران (کنونی) مورد مطالعه قرار گرفته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

SIMULTANEOUS RULERSHIP: GOVERNANCE AND LEGITIMACY IN ANCIENT IRAN

نویسنده [English]

  • Mohammad Salar Kasraie
چکیده [English]

About ancient Iran, especially in recent years, considerable research has been done and it showed auspicious event that for researchers ancient Iran is significant. Article is due to the focused attention of the political aspects of civilization, the kind of work is original. The main question has been written that, Continuity of government and rulers for their statesmanship, and what evidence and evidences is presented ? Response based on the analysis of texts in the inscriptions has obtained evidence that the political legitimacy to justify three elements are of greatest importance. These elements include: Ancestry, God kindness, justice and human special-virtues. In this study, western inscriptions of Iran (current) have been studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ahuramazda
  • ancient Iran
  • ancient Iran policy
  • governments and kings of ancient Iran
  • inscription
  • Iran civilization
  • king
  • Kingdom
  • Political Legitimacy