جایگاه " رژیم امنیتی منع اشاعه" در سیاست خارجی آمریکا (2007- 1949)

نویسنده

چکیده

مفهوم "منع اشاعه "به سیاست ها و اقدام هایی اشاره دارد که در سطوح ملی و بین المللی در جهت اعمال نظارت و کنترل بر جریان انتقال سلاح های کشتار جمعی و تکنولوژی های پیشرفته ی مربوط شکل می گیرد. بر این مبنا، این مفهوم از ارتباط ماهوی خاصی با ترتیبات چند جانبه ی ناظر بر صدور تکنولوژی برخوردار است، نهادهای بین المللی که از بعد نظری در چارچوب "نظریه ی رژیم های بین المللی امنیتی " معنا می‌یابد. در این نوشتار، ضمن آشنایی با ویژگی نظری و کارکردی ترتیبات یاد شده، به ویژه کوکوم، ان پی تی، ام تی سی ار و وسنار سعی می شود جایگاه ترتیبات مزبور به عنوان عناصر اصلی رژیم جهانی منع اشاعه در سیاست خارجی(امنیتی) آمریکا (در دوره های جنگ سرد و بعد از آن) مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ROLE OF "SECURITY REGIMES OF NON- PROLIFERATION" IN US FOREIGN Policy (1945-2007)

نویسنده [English]

  • Asghar keivan Hosseiny
چکیده [English]

The concept of "non-proliferation regime" refers to policies and actions at national and international levels shaped in order to control WMD and high-tech transfer. This concept is related to the theory of "security regimes" as well as "multilateral arrangements export controls". In this article, after considering that theory and arrangements, particularly COCOM, NPT, MTCR and WASSENAAR, US security policy on the non-proliferation regime is surveyed. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

کلیدواژه‌ها [English]

  • COCOM
  • high- tech (dual-use)
  • MTCR
  • non-proliferation regime
  • NPT
  • security strategy of the U.S
  • theory of security regimes
  • WASSENAAR